Fritidsleder, trener og frivillige organisasjoner

Du som er trener / fritidsleder / leder i frivillig organisasjon, møter mange barn med ulike forutsetninger og bakgrunn for å delta på trening/aktiviteten. De har det til felles at de ønsker å bli sett. Du kan være den ene som ser. Vi vet at en voksen som bryr seg om et barn som har det vanskelig, kan være avgjørende for hvordan det går med barnet i fremtiden. Her kan du finne nyttig informasjon som kan være til hjelp.

Nyttige tips
• SE:
Å bli lagt merke til og husket, blir opplevd som verdifullt. Ha blikkontakt, og bruk barnet/ungdommen sitt navn med respekt.
• LYTT:
Lytt til kva barnet/ungdommen forteller deg, og anerkjenn barnet /ungdommens opplevelse uten å avbryte eller korrigere.
• GI:
Å gi handler om å være inkluderende. Selv i konkurranseutsatte aktiviteter er det mulig å se en styrke i alle.
• FORSTÅ:
Vis interesse. En voksen som forstår, tør å spørre hvordan et barn/ungdom har det – og toler svaret.
• SETT GRENSER:
Barn blir trygge når voksne er trygge og tydelige. Vis omsorg gjennom grensesetting og rettferdighet.
• VÆR EN GOD ROLLEMODELL:
Barn/ungdom speiler oss i alt vi gjør. Vær et raust og inkluderende forbilde som håndterer ueinighet og at noen er annerledes.

Vedrørende trenervett:

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/

Unicef vedr. trenere i barneidretten:

https://www.unicef.no/inspirasjonsmateriell/trenere-i-barneidretten

Når barn blir pårørende:

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Mer informasjon om det finner du her:

https://helsenorge.no/parorende

https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/nar-barn-blir-parorende

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/227/Mor-far-er-syk-brosjyre-til-barn-IS-1811-bokmal.pdf

Hvordan møte barn som er pårørende?

http://www.vfb.no/%C3%85+m%C3%B8te+p%C3%A5r%C3%B8rende+barn.b7C_wlHMXn.ips

Er du urolig eller bekymret for et barn?

Du kan drøfte din bekymring, og få råd og veiledning, fra ledende helsesøster (tlf. 62956770) eller barneverntjenestens vakt (tlf. 62956712). Du kan også skrive ned din bekymring og hvem det gjelder, og sende det til Solør barneverntjeneste, Rådhusgt. 1, 2270 Flisa. Er du bekymret for omsorgssvikt, er barneverntjenesten rette instans.

Hva kan du gjøre hvis du kjenner noen som er utsatt for vold eller overgrep?

https://dinutvei.no/parorende/267-parorende-kjenner-du-noen-som-er-utsatt

Mye alkohol og rus i hjemmet?

https://www.ung.no/alkohol/3013_De_drikker_og_ruser_seg_hjemme_hos_meg.html

Vedrørende mobbing:

https://www.udir.no/nullmobbing/

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år:

http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/11/2017_bokmaal.pdf

Natteravn; skape trygghet sammen. Her finner du mer informasjon om natteravn: https://www.natteravn.no/om-natteravning/hva-er-en-natteravn/ Dersom du vil bidra som natteravn i Åsnes kommune (Solør), kan du ta kontakt med SLT-koordinator (tlf. 62956000 til kommunens sentralbord) som kan fortelle hvordan det fungerer her, og hvem du skal ta kontakt med.

Bekymring for radikalisering og ekstremisme?http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/publikasjoner/etter_tema/radikalisering_og_ekstremisme/Foreldretest+om+ungdom+og+radikalisering.b7C_wBfQXr.ips

 

 

 

 

Send på mail