Rutiner for samhandling

Mange barn og unge har behov for tiltak og tjenester fra flere instanser. Vi etablerer systemer, og utarbeider rutiner for samarbeid og samordning, for å bedre møte utfordringer og barrierer som kan være til hinder for at barn og unge får den hjelpen de har behov for. For å ivareta tidlig innsats og gi helhetlige tjenester, vil vi i Åsnes ha et familieperspektiv, og har utarbeidet rutiner for tidlig identifikasjon av barn i risiko og bedre samhandling mellom tjenester som arbeider med barn og tjenester som arbeider med voksne/foreldre.

Rutiner for samhandling:

  1. Informasjon vedrørende tidlig intervensjon (tidlig innsats)
  2. Oversikt over Risikofaktorer og Beskyttelsesfaktorer
  3. Handlingsveileder brosjyre: Fra bekymring til handling -hva gjør jeg
  4. Informasjon om barnevern, bekymringsmelding og veiledning vedrørende bekymringsmelding, finner du her.
  5. Informasjon fra Solør barneverntjeneste til samarbeidspartnere, finner du her.

 

Samtykkeskjema til tverrfaglig samarbeid finner du her:

Samtykke til tverrfaglig samarbeid

 

Samhandlingsverktøy:

Vi bruker elektronisk verktøy fra Visma Flyt Sampro for dokumentasjon og koordinering ved tverrfaglig samarbeid. Trykk her for innlogging i Sampro. 

  • Stafettloggen: Bygger på tett involvering av foreldre helt fra en bekymring avdekkes. Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.
  • IP, individuell plan: Plan for samordning av tjenester for mennesker med langvarige og sammensatte behov. Mer informasjon finner du her. Oppdatert rutine ligger i Compilo.

 

Rutine for overganger: Barnehage - barneskole -ungdomsskole - videregående skole

 

I forbindelse med utlevering av opplysninger og samtykke til tverrfaglig samarbeid og hjelpetiltak, bør man kjenne til følgende:

Opplysninger om barnet: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/foreldreskap/opplysninger-om-barnet/id749584/

Foreldreansvar: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/foreldreskap/foreldreansvar/id749199/

Informasjon om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt, finner du i dette rundskrivet fra barne- og familiedepartementet: Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/243383-q-24_rundskriv_taushetsplikt.pdf

 

 

 

 

 

Send på mail