Veiledere og retningslinjer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten; støtte familie og andre pårørende: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder/seksjon?Tittel=stotte-familie-og-andre-9237

Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-i-psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge-i-kommunene

Fra bekymring til handling -en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet

Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien, Veileder Q-1088B: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/formidling-av-opplysninger-og-samarbeid-/id88169/

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Individuell plan og koordinator: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/id2398051/ Taushetsplikt og ansvar: https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/taushetsplikt-og-ansvar/id2398415/

Veileder om Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgsituasjon: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/skjema/bua/rapportering20barnevern/veileder.forholdet.mellom.barneloven.og.barnevernloven.pd

IS-1179, Retningslinjer for svangerskapsomsorgen: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/393/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-fullversjon.pdf

IS-2181, Nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen –hvordan avdekke vold: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/287/Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20svangerskapsomsorgen%20-%20hvordan%20avdekke%20vold-IS-2181.pdf

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Veileder til krisesenterloven: https://www.bufdir.no/global/nbbf/vold_overgrep/Veileder_til_krisesenterloven.pdf

 NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt— Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-22/id587673/

Rapport «Du ser det ikke før du tror det»: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Rapporter/2013/du_ser_det_ikke.pdf

Strategi: Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017): https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Strategi_Overgrep_m.bokmerker_revidert.pdf

Opptrappingsplan mot vold og overgrep: https://www.regjeringen.no/contentassets/f53d8d6717d84613b9f0fc87deab516f/no/pdfs/prp201620170012000dddpdfs.pdf

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år: http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/11/2017_bokmaal.pdf

Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering. Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn.https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2002/0009/ddd/pdfv/166792-veileder_mistanke_om_seksuelle.pdf

 

 

 

 

Send på mail