Tidlig innsats-tilbud

Tidlig intervensjon/innsats betyr å ta tak så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske. Det handler om å identifisere og starte håndtering av et (helse)problem på et tidligst mulig tidspunkt. Hovedideen bak tidlig intervensjon er å identifisere og starte håndteringen av et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet reduseres eller forsvinner. I arbeidet med tidlig intervensjon, rettes gjerne fokus mot risikofaktorer og beskyttende faktorer på en slik måte at risikofaktorer reduseres og beskyttende faktorer styrkes.

Ansatte i alle virksomheter har plikt til å identifisere og handle ved uro/bekymring. Se rutine Handlingsveileder for tidlig innsats til barn, unge og familier, og spesifikke rutiner for jordmor, helsesøstre, fastleger, psykisk helse- og rustjeneste, og NAV, vedrørende tidlig identifikasjon, handling og samhandling. Mer informasjon finner du under fana rutiner for samhandling.

Tidlig innsats tiltak:

 • Familiestasjon ved helsestasjonen: Lavterskel, åpen helsestasjon for foreldre, barn/ungdom og unge voksne. Drop in tirsdager mellom kl. 12.30 og 15.00 (fra uke 9, 2018) for veiledning vedr. barn/ungdoms psykiske og fysiske helse og utvikling, samspill og hverdagsutfordringer, foreldrerollen, foreldresamarbeid, adferdsutfordringer, rus, spillproblematikk, barn/voksne som pårørende, prioriteringer og familie-økonomi. Tverrfaglig personale (1 fra helsestasjonen, 1 fra Psykisk helse- og rustjeneste, 1 fra NAV, 1 fra barneverntjenesten). Vurdere evt. videre oppfølging fra en eller flere tjenester.
 • Familieterapeut og psykolog i Barne- og familieteamet ved helsestasjonen: Støtte og veiledningssamtaler med barn/ungdom og deres familie. Serviceerklæring: https://www.asnes.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5&FilId=47
 • Foreldrestøttende tiltak: Helsestasjonen kan informere om følgende tilbud:
  • ICDP: International Child Development Program. Foreldreveiledningsprogrammet er et universelt tilbud (tilbud til alle foreldre), hvor hensikten er å støtte foreldre i omsorgs- og oppdragerrollen, motvirke psykososiale problemer og bedre barns oppvekstkår.

   https://www.asnes.kommune.no/barnogunge/0-6-ar/ Mer informasjon kan du finne her: http://www.icdp.no/om-icdp

  • COS-P: Foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security – Parenting (COS-P) er et program som bygger på 50 års forskning med tilknytningsteori. Målet med COS er å utvikle foreldrenes evner og kompetanse til å bygge en trygg relasjon med sine barn. Det handler om å styrke foreldrenes evne til å involvere seg i barna sine og til å regulere barnets følelser, empati og hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende. https://www.asnes.kommune.no/barnogunge/0-6-ar/ . Brosjyre for tilbudet i Solør.

Forebyggende tiltak fra helsesøstre:

Ved helsestasjonen skal helsesøstre gi helseopplysning og foreldreveiledning. Ved skolehelsetjenesten skal man drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Man skal oppmuntre og gi råd. Barn/ungdom og foreldre kan få individuelt tilpasset veiledning og råd. Helsesøster skal støtte barn og ungdommer med psykiske plager.

Helsesøstre og skolene samarbeider om samtalegruppe for barn som har opplevd samlivsbrudd/har foreldre som ikke bor sammen. Barn og unge som opplever samlivsbrudd, er mer utsatte for psykososiale problemer enn andre barn, og samtalegruppen er et forebyggende tiltak som tilbys ved hver skole.

Tilbud fra ROS: Regionalt - Oppsøkende arbeid - Samhandling
Fokus på oppsøkende arbeid og samhandling innen rus og psykisk helse. Tidlig intervensjon og et bredt helhetlig fokus. Tilbud til ungdom og unge voksne.

 • Individualsamtaler
 • kartlegging, utredning og vurderinger
 • Oppsøkende arbeid

ROS skal bidra med forsterkning av det tilbudet som kommunen kan gi sine brukere innenfor dette feltet, samt arbeide for god faglighet og samhandling på tvers av tjenestenivåer og kommunegrenser (samarbeid mellom DPS Kongsvinger og dens 6 tilhørende kommuner).

Tilbud fra Psykisk helse- og rustjeneste, på bakgrunn av søknad og vurdering i hht. lovkrav, ved Tildelerenheten:

 • Støttesamtaler til voksne
 • Miljøterapeutiske tiltak til voksne
 • Oppfølging fra Rusrådgiver
 • Dagsenter

Forebyggende hjelpetiltak i barneverntjenesten, på bakgrunn av bekymringsmelding/søknad, og vurdering i hht. lovkrav:

 • Tiltakskonsulent; veiledning i hjem
 • Besøkshjem for barn og unge
 • Støttekontakt for barn og unge

Forebyggende tiltak i NAV på bakgrunn av søknad, og vurdering i hht. lovkrav:

 • Økonomisk bistand til fritidsaktiviteter
 • Dekning av barnehage og SFO
 • Økonomisk rådgivning
 • Bistand til søknad om bostøtte
 • Ulike stønader i hht. folketrygdloven (bl.a. grunnstønad og hjelpestønad)
 • Bistand til aktivitet/jobb
 • Samarbeid med arbeidsgiver dersom man er deltidssykemeldt

Tiltak fra virksomhet for tilpassede tjenester, på bakgrunn av søknad og vurdering i hht. lovkrav, ved Tildelerenheten:

 • Avlastning
 • Miljøterapeutiske tiltak til barn og voksne
 • Støttekontakt til barn og voksne

Tilbud ved Familievernkontoret Romerike Kongsvinger:

Kan gi kurs og gruppeveiledning, hjelp til parforholdet og familien, veiledning til foreldre, mekling og foreldresamarbeid: https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/romerike_kongsvinger/ Brosjyre for familievernkontoret Romerike Kongsvinger.

Tidlig innsatstiltak i sammenheng med læring og barnehage-/skolemiljø:

PPTs oppdrag og arbeidsområde er hjemlet i opplæringslovens kapittel 5 og barnehagelovens kapittel V A. Sakkyndighetsarbeid i forhold til behov for spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp,  veiledning/rådgivning og kompetanseheving av pedagogisk personale i skoler og barnehager er de viktigste arbeidsoppgavene.

I PP-tjenestens ansvarsområde ligger også tverrfaglig samarbeid. Alle kan henvende seg til PP-tjenesten, men primært kommer oppdraget fra skoler og barnehager, i samarbeid med foreldre. Tjenestene er gratis. https://www.asnes.kommune.no/pp-tjenesten

Keftkoordinator i Åsnes og Våler; 

For dem som har en kreftsykdom eller er pårørende til noen med kreft. https://www.vaaler-he.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=685&FilId=20221 , https://www.asnes.kommune.no/tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/omsorgstjenester/hjemmesykepleie/kreftkoordinator.aspx

 Andre forebyggende tiltak: Oversikt finner du i

Send på mail