Åsnesmodellen: Sammen om trygg base - trygge barn

Vi har utformet en tverrsektoriell modell for tidlig identifikasjon og helhetlig, langsiktig og dokumentert oppfølging av barn av psykisk syke, barn av foreldre som misbruker rusmidler, og barn i andre risikosituasjoner, for å legge til rette for trivsel og gode oppvekstvilkår for barn, unge og deres familie i Åsnes kommune.

Åsnes kommune har hatt ulike prosjekter (også prosjekter for hele Solør) i forhold til barn og unge, og tidlig innsats.

Helsestasjon, Psykisk helse- og rustjeneste, NAV og Barneverntjenesten så likevel utfordringer når det gjelder både problematikk og innsatsområde, tverrfaglig samarbeid og koordinerte tjenester. Barneverntjenesten så fra statistikk vedrørende mottatte bekymringsmeldinger, at problematikken omhandler utfordringer foreldrene har: psykisk helse og rus, konflikter i hjemmet, økonomi, svak foreldrefungering. Tidligere prosjekter i kommunen, har hatt hovedfokus på barna. De nevnte tjenesten så at vi må endre perspektiv, og ønsker fremover å fokusere på familier. For å kunne yte en tidligere innsats, må vi fange opp utfordringer hos foreldrene bedre, for å komme tidligere inn i problemutviklingen, samordne innsatsen fra ulike instanser bedre, og påse at vi har tiltak og organisatoriske strukturer som trengs.

Vi har mottatt tilskudd fra Bufdir til prosjekt for utvikling av modell for identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke  og barn av foreldre som misbruker rusmidler. Åsnesmodellen er et produkt av dette, ved formalisering av en tverrsektoriell modell for tidlig intervensjon og helhetlig, langsiktig og dokumentert oppfølgning av barn av psykisk av syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler. Modellen skal utformes på individs-, etats- og kommunalt nivå. Kontinuitet, brukermedvirkning, systematisk evaluering og helhetlig, langsiktig og dokumentert oppfølgning skal inngå i modellen på alle tre nivåer. Og modellen skal være forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Lise Schjervheim og Reidun Reikerås har ledet prosjektet, med Helsestasjon, Psykisk helse- og rustjeneste, Barneverntjenesten og NAV i styringsgruppe.

Vi har satt de gode tingene som tidligere er utviklet i kommunen, sammen i system i denne modellen, i tillegg til å utarbeide mer rutiner og maler, samt at vi skal implementere et elektronisk samhandlingsverktøy for tverrfaglig dokumentasjon og brukermedvirkning. Vi har kartlagt behov for utvikling og endringer for å bedre kunne yte tidlig innsats, og laget en plan for implementering. Vi har et spennende arbeid foran oss, hvor vi sammen skal bli bedre på å yte tidlig innsats til familier: Sammen om Trygg Base -Trygge barn.