Sterke risikofaktorer, og veiledende materiell

Lave levekår, barnefattigdom

 

Manglende foreldreferdigheter

 • Kari Killen, professor emeritus og forsker ved Nova, har skissert 7 foreldrefunksjoner
  • Evne til realistisk oppfatning av barnets behov
  • Evne til realistiske oppfatninger om de behov hos voksne som barnet kan dekke
  • Evne til realistiske forventninger til barnets mestring
  • Evne til å engasjere seg positivt i samspill med barnet
  • Evne til empati med barnet
  • Evne til å prioritere ivaretakelse av barnets mest grunnleggende behov framfor egne
  • Evne til å bære egen smerte og aggresjon uten å måtte avreagere på barnet
 • Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner kan du lese mer om i Kvellos bok.
 • Rapport IS-2696 Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

 

Psykisk sykdom, rus eller somatisk sykdom i familien

 

Radikalisering og voldelig ekstremisme

 • Kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut, fra Rvts.
 • Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, fra Justis og beredskapsdepartementet.

 

Skadelig seksuell adferd; SSA

 • Nettside om seksuelt skadelig adferd finner du her. Det tas utgangspunkt i trafikklyset; en guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring. Hva er skadelig seksuell adferd? Man tenker seg glidende overganger mellom Grønn=god og sunn seksuell adferd, Gul=problematisk seksuell adferd, Rød=skadelig seksuell adferd (SSA). 
 • Animasjonsfilm basert på «Trafikklyset» – utviklet av RVTS Øst og Statens Barnehus. Noe seksuell atferd hos barn og unge kan bekymre oss og være direkte skadelig. Da er det viktig at du som voksen griper inn.
 • Kategorier i straffeloven: Seksuell atferd, seksuell handling, seksuell omgang.
 • Statens barnehus Hamar: Offentlige instanser kan henvende seg til Barnehuset for å drøfte anonyme saker som omhandler bekymring rundt barn, unge og sårbare voksne vedrørende seksuelle overgrep og vold. De vil i disse tilfellene være en drøftingspartner, og gi generelle innspill, men hva som blir gjort videre i den aktuelle saken, er det innringer som har et endelig ansvar for.
 • It`s time we talked, Australsk nettside med tips til arbeid med ungdom. 

  

Vedvarende konflikter i familien

 

Vold og overgrep

 • Opplysningsverktøy for oppmuntring til å bry seg og melde fra om man er vitne til at barn og unge utsettes for fysisk og psykisk vold; Jeg vil vite , fra Stine Sofie Senteret.
 • E-læringskurs om vold og seksuelle overgrep mot barn, for ansatte i barnehage og skole. Kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.
 • Trygg til handlingOpplæringsprogram om vold og overgrep for alle som jobber med barn og unge. Trygg til handling er utviklet av RVTS vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna
 • Nasjonal veiviser ved vold og ovegrep; Dinutvei.no
 • Veileder for helse og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.
 • Læringsressurs for voldsforebygging og livsmestring i barnehage og skole; "Jeg vet"
 • #JegErHer, verktøykasse og undervisning til barn og unge, fra Redd barna.
 • Retningslinjer vedrørende Vold og overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser, fra Bufdir. Retningslinjen skal hjelpe deg som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep. 

 

Send på mail