Samhandlingsarenaer

Ved identifikasjon av barn / familier i risiko, kan en tverrfaglig tilnærming være spesielt nyttig i vurdering av situasjon og tiltak, og bidra til å finne gode løsninger for barn og deres foreldre som en tidlig innsats. Tverrfaglig samarbeid er for øvrig en forutsetning for å lykkes når hjelpeapparatet står overfor komplekse problemstillinger i arbeidet med barn og unge. Her finner du informasjon om tverrfaglige samarbeidsarenaer i Åsnes:

Barnehageteam:

I hver barnehage. Samarbeidsarena for barnehagen, PPT og helsesøster. Barnehageteamets formål: Gode rutiner som ivaretar felles barn på en formålstjenlig måte. Lavterskeltilbud. Gi bedre hjelp når barn har problemer. Kartlegge, drøfte og avklare behov for videre oppfølging. Må innhentes samtykke fra foresatte. Saker kan også drøftes anonymt.

Skolehelseteam:

På hver skole. Samarbeidsarena for skolen, helsesøster/skolelege og PPT. Skolehelseteamets formål er å kunne gi bedre hjelp når barn og unge har problemer av ulik art. Likeledes er skolehelseteamets formål å kartlegge, drøfte og i forhold til behovet for videre oppfølging. Saker som berører trivselsmessige og psykososiale forhold på skolen kan også drøftes. Foreldrene skal innkalles dersom drøftingene ikke er anonymisert. Dersom foreldrene ikke ønsker å delta, må skriftlig samtykke innhentes. Det tas sikte på å løse sakene på lavest mulig nivå.

Tverrfaglig team:

For problemstillinger rundt barn/familier med barn 0-18 år.

Formål: God samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og andre sektorer er vesentlig for å lykkes med målsettingene i samhandlingsreformen. Tverrfaglig team for barn og unge er et av tiltakene for å nå denne målsettingen.

God samhandling mellom de involverte aktørene forutsetter en helhetlig og målrettet prosess. Tverrfaglig team for barn og unge skal være et verktøy i denne prosessen.

Faste deltakere:                

  • Helsestasjonen ved leder
  • Barne- og familieteamet ved familieterapeut/helsesøster og psykolog
  • PPT ved leder
  • Barneverntjenesten ved fagleder
  • Lege

Instanser som bistår barnet/familien drøfter den aktuelle problemstillingen. Etter drøftelsen skal det foreligge en tydelig avklaring på videre oppfølgingsansvar og tiltak, og referat skal skrives. En viktig målsetting er at hjelpeapparatet arbeider for å finne de beste løsningene for barnet og familien. I de tilfellene det er behov for det, oppnevnes en hovedansvarlig fagperson som koordinator. I noen tilfeller vil det også være behov for å tilby en Individuell Plan og en hovedkontakt som skal fungere som en personlig koordinator.

 

Kvellomodellen i barnehagene:

TIK, Tidlig innsats Kvello: er implementert som en del av tilbudet til barn i alle barnehagene i Åsnes. Modellen innebærer at et tverrfaglig team observerer barna og barnehagen som system; screening. På bakgrunn av observasjonene skal de drøfte hva et godt barnehagetilbud er for barnet/barna, og eventuelt hvilke tiltak som bør settes i verk til det beste for barnet/barna. Det er barnehagen som er arenaen, og det er styreren i den enkelte barnehage som har ansvaret for organisering og oppfølging i sin barnehage. Målet er å identifisere barn i risiko, komme tidlig inn med riktig tiltak til rett tid. Denne modellen styrker det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i kommunen til det beste for barnet. Målet med modellen er å kvalitetssikre tilbudet til barna, og fåt til et tett og godt samarbeid mellom barnehage, foreldre og eventuelt hjelpeapparat. Alle tiltak, henvisninger eller utredninger skjer i samråde med den enkeltes foresatte.

 

 

 

 

 

Send på mail