Internkontroll

Internkontroll skal sørge for at vedtatte prosedyrer følges og at pålagte og planlagte oppgaver gjennomføres.

Send på mail