Handlingsplaner og strategier

Foreldrestøtte 

Barne- og likestillingsdepartementet  strategi: Trygge foreldre – trygge barn, Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–2021). 

 

Psykisk helsearbeid

Mestre hele livet, Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024). Regjeringens strategi. 

 

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Justis og beredskapsdepartementet. 

 

Seksuell helse

Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022)

 

Spillproblemer:

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019–2021. Kulturdepartementet. 

 

Taushetsplikt og tverrfaglig samhandling

Det du gjør, gjør det helt— Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge, NOU 2009:22

 

Tidlig innsats og forebygging

Forebyggende innsats for barn og unge: Rundskriv Q-16/2007

 

«Du ser det ikke før du tror det» Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0–6 år. 

 

Tidlig innsats og tilrettelegging i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging; Thomas Nordahl mfl. Fagbokforlaget.

 

Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. NOU 2019: 3  

 

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Stortingsmelding 6 (2019–2020), om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Hjelpen skal komme nærmere barna.

 

Vold og overgrep

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Svikt og svik NOU 2017:12

 

Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017).

Send på mail