Taushetsplikt

Taushetsplikten begrenser retten til å bringe videre opplysninger om personlige forhold. Dette dreier seg vanligvis om opplysninger som berører en persons fysiske og psykiske helse, og opplysninger som på annen måte hører privatlivet til.

Hvorfor taushetsplikt?

Taushetsplikten skal beskytte brukere mot at opplysninger om personlige forhold kommer på avveie. Taushetsplikten skal sikre befolkningens tillit til de yrkene som er underlagt denne bestemmelsen.

Du finner bestemmelser om taushetsplikt i forvaltningsloven og i ulike faggrupper/tjenesters lovverk. Lenker til lovtekstene finner du under fana Statlige føringer i Åsnesmodellen.

Unntak fra taushetsplikten

Unntak som gir opplysningsrett:

Pasientens og brukerens samtykke til at informasjon gis er det vanligste unntaket fra hovedregelen om taushetsplikt. Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker.

Her finner du samtykkeskjema vi bruker i Åsnes: Samtykke til tverrfaglig samhandling.

Unntak som pålegger opplysningsplikt eller meldeplikt:

Opplysningsplikt: Alle som er underlagt taushetsplikt, skal varsle barnevernet dersom de får kjennskap til at barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling. Dette kalles også meldeplikt

Når en pasient eller andres liv kan være i fare, har helsepersonell plikt til å gi opplysninger om dette videre i hht. Helsepersonelloven § 31.

Avvergelsesplikt: Ifølge straffelovens paragraf 196 har vi alle plikt til å søke å avverge en rekke alvorlige lovbrudd vi får kunnskap om, eller tror at mest sannsynlig vil skje. Du kan avverge ved å varsle politi, barnevern eller på  annen måte søke å forhindre at handlingen skjer.

Du kan se hva politiet sier om avvergelsesplikt og meldeplikt her.

Opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensinger og muligheter

  • Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn?
  • Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer?
  • Hvem kan samtykke på vegne av barn?

Advokat Kurt O. Bjørnnes i samarbeid med KoRus Sør og KoRus Nord, har laget 5 opplysningsfilmer til alle som arbeider med barn og unge. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass. Forslag til refleksjonsoppgaver ligger >> her 

Temaer i filmene: 

  1. Taushetsplikt for offentlige ansatte.
  2. Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke.
  3. Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid om barn.
  4. Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018).
  5. Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet.

Se filmene i rekkefølge  

Send på mail