Kommunens planer

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og handler om de store spørsmålene for lokalsamfunnet: Hvordan skal man legge til rette for at alle innbyggerne kan få et best mulig liv. Økonomiplanen sier noe om hvilke økonomiske rammer og prioriteringer vi skal ha innen gitt periode. I Åsnes kommune er det utarbeidet en lederplattform og et verdigrunnlag, som uttrykker de holdninger og den adferd som skal kjennetegne ansatte som medarbeidere og ledere, og som skal komme til uttrykk i all vår tjenesteproduksjon. Kommunen har fokus på samarbeid med frivillige organisasjoner, og har etablert Landsbyen Flisa.

Kommuneplan:

Informasjon om kommuneplan: https://www.asnes.kommune.no/om-asnes/planer/kommuneplan.5842.aspx

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2010-2022:

https://www.asnes.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5&FilId=115

Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2022: 

https://www.asnes.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5&FilId=116

 

Økonomiplan, inkl. politisk og administrativ struktur:

Kommuneplanens handlingsdel, Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017:

https://www.asnes.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=7&FilId=1230

https://www.asnes.kommune.no/kunngjoringer/horing-av-budsjettforslag-2017-og-okonomiplan-2017-2020.21006.aspx

 

Planstrategi

Informasjon om planstrategi 2017-2020:

https://www.asnes.kommune.no/om-asnes/planer/planstrategi-2017-2020.21844.aspx

Plastrategi:

https://www.asnes.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=157&FilId=1340

Kommunen har målsettinger innen følgende områder:

  • Tidlig innsats
  • Læring forbedring og utvikling
  • Samskaping med frivilligheten
  • Langsiktig balanse i økonomien
  • Innbyggerrekruttering

 

Lederplattform:

Det er utviklet en lederplattform for ledere i Åsnes kommune, som kalles Utsikten. Den danner rammene for god ledelse, og består av områdene: Å lede verdier, å lede folk, lede resultater, lede endring og utvikling, samt lede omdømmebygging. Kommunes verdigrunnlag, ESSet, har en sentral plass i kommunens lederplattform. 

 

Åsnes kommunes verdigrunnlag:

ESSet er verdigrunnlaget til Åsnes kommune, og innebærer verdiene; engasjement, samarbeid og servicefokus. Disse verdiene skal alle ansatte i Åsnes kommune stå for, og vise til i arbeidshverdagen. Verdigrunnlaget skal komme til uttrykk i all vår tjenesteproduksjon. ESSet skal benyttes som veiviser i etiske dilemmaer og problemstillinger. ESSet har en sentral plass i kommunens lederplattform. Sammen med verdiene skal lederplattformen være pilarer i vårt arbeid med å styrke identitet og VI-følelse i kommunen. Verdier og lederplattformen uttrykker de holdninger og den adferd som kjennetegner oss som medarbeidere og ledere.

 

Landsbyen Flisa, og samarbeid med frivillige organisasjoner:

Åsnes kommune har hatt som mål å øke sitt samarbeid med frivilligheten for å sikre tjenesteproduksjon, utvikling og tilflytting, og har etablert Landsbyen Flisa. Det er viktig at vi klarer å engasjere innbyggerne og ansatte slik at de bidrar til utvikling av sitt eget lokalmiljø. Det er også et ønske om at dette skal bidra til positivt omdømmet til kommunen – både som bokommune og arbeidsplass.

     
Send på mail