Evaluering

Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evaluering er viktig for læring, forbedring og utvikling.

  • Evaluering på virksomhetsnivå: I følge Åsnes kommunes planstrategi 2017-2020 er 1 av 5 interne mål Læring, forbedring og utvikling.
  • Evaluering av tverrfaglig forebyggende innsats og samhandling på systemnivå: Evaluering på dette området initieres og følges opp via FOBU. 
  • Evaluering av tjenester på individnivå: Foretas fortløpende og i regelmessige intervaller i de ulike virksomhetene. Ansatte i hjelpetjenester for barn og voksne har deltatt i opplæring i KOR (Klient- og resultatstyrt praksis /FIT, feddbackorienterte tjenester), og noen bruker det i sitt arbeid, selv om det ikke er satt i system i virksomheter/kommunen.

 

 

Send på mail