Evaluering

Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evaluering er viktig for læring, forbedring og utvikling.

 

I undermenyen finner du:

  • Evaluering på enhetsnivå 
  • Evaluering av tverrfaglig forebyggende innsats og samhandling på systemnivå
  • Evaluering av tjenester på individnivå 

 

 

Send på mail