Samhandlingstrappen

Samhandlingstrappen illustrasjon

- Tverrfaglig samhandling, hjelp og støtte, på lavest nødvendige nivå

 

Nivå 0: Skoler og barnehager: Skal gi støtte og veiledning til familier ved behov.

Nivå 1: Helsesykepleier og/eller PPT: Tiltak fra helsesykepleier, eller kartlegging/vurdering tiltak fra Pedagogisk psykologisk tjeneste,  iverksettes i forhold til enkeltbarn, etter avtale med foreldrene.

Nivå 2: Skole-/barnehage- helseteam: Tverrfaglig fora på skolen/i barnehagen, for drøfting av saker når det er uklart hva problematikken er, og hvilken hjelp som vil være aktuell. Deltakere: Skole/barnehage, helsesykepleier, PPT og Barne- og familieteam. Skolelege deltar på møtene på ungdomsskolen. Skolen/barnehagen leder møtet. 

Nivå 3: Tverrfaglig team: Fora for drøfting av saker, når det er utfordringer på flere områder rundt et barn/i en familie, og det er aktuelt med hjelp fra flere tjenester. Deltakere: Skole/barnehage, helsesykepleier, PPT, lege, barneverntjenesten, BUP, Barne- og familieteam. Andre instanser som Psykisk helse- og rustjeneste og NAV kan inviteres med ved behov. Sak settes på dagsorden via helsestasjonen. Den som melder opp saken, leder møtet, dersom ikke annet avtales.

Nivå 4: Henvisning til Barne- og familieteam: Fokus på barn og unges psykiske helse og familieperspektiv, i henhold til helse og omsorgstjenesteloven.

Nivå 5: Bekymringsmelding til Barneverntjenesten: Fokus på barn og unges omsorgssituasjon og saksbehandling og tiltak i henhold til barnevernloven.

Henvisning til BUP etter en bred vurdering og tiltak er prøvet i kommunen. Henvisning kan sendes av fastlege, psykolog eller barneverntjenesten.

Henvisning til andre hjelpetjenester, som Virksomhet for tilpassede tjenester (ViTT), Habiliteringstjenesten, annen helsehjelp.

 

 

Aktuelle hjelpeinstanser kan være:

Nivå 4:

Barne- og familieteamet 

har hovedfokus på barn og unges psykisk helse, tar barnas perspektiv, og ser på barna og familien som en helhet. Samarbeider tett med andre tjenester som yter hjelp familien har behov for.

  1. Ansatte i kommunen tar direkte kontakt med barne- og familieteamet ved behov for veiledning vedrørende barn og unges psykiske helse.
  2. Barne- og familieteamet deltar fast i barnehage-/helseteam, skole-/helseteam og tverrfaglig team, for drøfting og veiledning i enkeltsaker rundt barn og unge.
  3. Ved bekymring for barn og unges psykiske helse, er veien slik: 1.Helsesykepleier 2.Barnehage-/helseteam, eller skole-/helseteam 3.Tverrfaglig team 4.Henvisning til Barne- og familieteam.

Nivå 5:

Barneverntjenesten 

har fokus på barn og unges omsorgssituasjon.

  1. Man kan drøfte saker anonymt med barneverntjenesten (tlf. 62956712 / 47973495)
  2. Barneverntjenesten deltar i Tverrfaglig team og gir veiledning i saker der.
  3. Man kan med familiens samtykke, be om hjelp med henblikk på frivillige hjelpetiltak i hht. bvl § 4-4. 
  4. Man skal melde omsorgssvikt når det er påkrevd, i hht. bvl § 4-12.

Hver instans må følge med på hvert nivå i samhandlingstrappen, om bekymringsmelding til barneverntjenesten er aktuelt. Ved «grunn til å tro» at det kan foreligge omsorgssvikt, skal bekymringsmelding sendes (man skal ikke ha bevis). Alle ansatte har en selvstendig meldeplikt og avvergelsesplikt.

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Barn og unge henvises til psykisk helsevern når ett eller flere tegn på alvorlig psykisk lidelse foreligger. Barnets helhetlige livssituasjon skal vurderes. Barn bør henvises på grunnlag av forhold ved og rundt barnet som kan medføre en risiko for å utvikle en psykisk lidelse, ikke bare symptomer hos barnet. Noen grupper vi bør være spesielt oppmerksomme på er bekymring for er barn under 6 år (hvor der er flere risikofaktorer tilstede) og gravide, og barn under 3 år med reguleringsvansker, passivitet, tilbaketrekning, problemer i samspill, amming/spising, søvn og forsinket utvikling hos barnet.

  1. BUP deltar i Tverrfaglig team, og kan der gi veiledning på hva som bør henvises til BUP.
  2. Lege, psykolog og barneverntjeneste kan henvise til BUP.
  3. Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal barnet henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

 

Stafettlogg 

skal tilbys foresatte/ungdom når skole/barnehage inngår i samarbeid med en eller flere tjenester vedrørende deres barn, altså når man går fra nivå 0 til nivå 1 i samhandlingstrappen. Hjelpetjenester som yter hjelp til foresatte, kan også være aktuelle i samarbeidet. Se mer under fana Stafettlogg og Individuell plan, og prosedyre i Compilo: Stafettlogg, utarbeidelse og ansvar.

Stafettloggen er en elektronisk plan og samarbeidsverktøy, som skal sikre brukermedvirkning, tidlig samordnet hjelp til barn og unge, og hindre brudd i hjelpetilbudet. Stafettloggen skal fungere som en avtale for foreldrene og barnet om den innsatsen som skal iverksettes.

Dersom foreldrene ikke ønsker at det opprettes stafettlogg, kan man opprette ordinær ansvargruppe for å koordinere samarbeidet.

Tiltaksplan er er nyttig verktøy for barnehagen/skolen i samtale med foreldrene, hvor man nedtegner forholde man er bekymret for, og enes om innsatsen som skal settes inn. 

Send på mail