BIR ressursgruppe; etatsnivå

Barn i rusfamilier:

BIR ressursgruppe ble opprettet som "Barn i  rusfamilier, ressursgruppe" i forbindelse med prosjekt Åsnes kommune deltok i, 2012-2014, i regi av KoRus  Sør, Borgestadklinikken.

Aktiviteter i forbindelse med  prosjektet:

 • "Den grønne permen" ble utarbidet". Dette var forløperen til den digitale Åsnesmodellen. 
 • Brosjyre ble utarbeidet i samarbeid med KoRus Øst: Fra bekymring til handling -hva gjør jeg?
 • Opprettelse av ressursgruppe for videreføring av kompetanse internt i kommunen. 
 • Intern kompetnseheving til ulike tjenester med temaene: Barn i rusfamilier, taushetsplikt og samhandling, å gå fra bekymring til handling, barrierer, metoden Den nødvendige samtalen. 

Årshjul ble utarbeidet.

 

Barn i risiko:

I 2019, ble gruppen gjort  om til "Barn i risiko, ressursgruppe" da vi så behovet  for å også fokusere på andre risikoforhold enn rus. Internopplæringen omhandler nå barn i risiko, ikke barne barn i rusfamilier, og opplæring i Åsnesmodellen er inkludert.

Ressursgruppen skal:

 • Ha 4 møter per år vedrørendearbeid barn i risiko, koordinering av behov man ser  tverrfaglig på enhetsnivå vedrørende kompetanse, forebygging og tiltak.
 • Gjennomføre interopplæringen til ansatte årlig vedrørende
  • Barn i risiko
  • Å gå fra bekymring til handling
  • Taushetsplikt i sammenheng med bekyrming for barn og tverrfaglig samhandling
  • Samtaler med barn man er urolig/bekymret for
  • Den nødvendige samtalen med foreldre
  • Åsnesmodellen

Se mer vedrørende internopplæring i Prosedyre for evaluering og videreutvikling av Åsnesmodellen, og  kontinuerlig opplæring til ansatte og ledere, i Comilo.

Send på mail