E-læringskurs, digitale veivisere og læringsverktøy

 

Barn som pårørende

 • Ålesund kommune, med støtte fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, har utarbeidet en film som foklarer barn om det å være pårørende

 • Pårørendeprogrammet.no.​ er en nettside for fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende gjennom sitt arbeid; et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak. Programmet skal gi fagfolk økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende. Det kan brukes individuelt eller i personalgrupper

 • Ungepororende.no er et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende. Driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret. 

 • Parorendesenteret.no er en nettside for pårørende. Driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret. 

 • Familiestøtte – Hvordan involvere pårørende? E-læringskurs med målgruppe ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer. Fire moduler, hvor hver modul har et læringsmål og tema egnet for refleksjon og samtale: 1.Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig, 2.Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter, 3.Hvordan få til et godt pårørendearbeid, 4.Lovverk og nyttige ressurser.

 • Introduksjonsfilm for helsepersonell -Pasientens barn og søsken. En kort film som gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasientens barn og søsken. Fra BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, laget for spesialisthelsetjenesten.

 • E-læring om barn som pårørende for kommunehelsetjenesten, allmennleger, barnevern, og e-læring om barn som etterlatte. Gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Utviklet av BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Kurset er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet, og bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

 • Barns beste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, Sørlandet sykehus. Nyttig informasjon og lenker i arbeid med barn som pårørende.

 

Barnefattigdom:

 

Boligsosialt arbeid:

 

Den nødvendige samtalen; samtale med foreldre ved uro/bekymring

 • Læringsverktøy for den nødvendige samtalen; samtalen du må ta med foreldre når du er urolig/bekymret for et barn. Film, hefte og veiledning er utarbeidet av KoRus Sør, Borgestadklinikken.

 

Forebygging

 • Forebygging.no en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Fra bekymring til handling

 

Hjernens utvikling og utviklingstraumer

 

Hvordan se barn, og vise at man bryr seg

 • Den Ene, har som mål å gjøre voksne trygge på at de kan gjøre noe for barn uten at det blir sett på som ”å blande seg”. Materiellpakker til barnehager, barneskole ungdomsskole. Filmer, verktøy og veiledning fra UNICEF. 

 • JEG SER er en kampanje utviklet av Blå Kors. JEG SER gir vi voksne mulighet til å være den som bryr seg, og gir deg veiledningen du trenger.

 • Opplysningsverktøy for oppmuntring til å bry seg og melde fra om man er vitne til at barn og unge utsettes for fysisk og psykisk vold; Jeg vil vite , fra Stine Sofie Senteret.

 • Snakke sammen, sankke med barn.no: Digital øvingsplattfor for samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for barn og ungdom, laget av RVTSene på oppdrag fra Bufdir.

 

Individuell plan, IP

 • Innføringskurs om individuell plan og koordinator. Kurset er rettet mot nye eller erfarne koordinatorer, ledere i kommune eller helseforetak og ansatte i koordinerende enhet. I tillegg kan tjenestemottakere og pårørende ha nytte av kurset. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med representanter fra kommuner, helseforetak og brukerorganisasjoner.

   

Innvandring og integrering

 

Kartleggingsverktøy

 • Nettkurs i kartleggingsverktøy, med kontrollspørsmål og automatisk kursbevis. Sentrale kartlegginger på rus- og psykisk helse feltet: AUDITAlkohol-EDUDITDUDIT-ESCL-10 og Miniscreen.

 • Kartleggingsverktøy: Et utvalg verktøy for kartlegging av rusmiddelproblemer og psykisk helseproblematikk. 

 • Alkoholenhetskalkulator. Er ment å være et praktisk verktøy for ansatte i hjelpeapparatet/ tjenesteapparatet for å samtale med personer om deres bruk av alkohol. Kalkulatoren kan også brukes som et selvhjelpsverktøy for personer som ønsker en tilbakemelding på sine alkoholvaner.

 • Motiverende intervju. En introduksjon om metoden motiverende intervju (MI), eller motiverende samtale som det også kalles. Brukes bl.a. i sammenheng med ulike kartleggingsverktøy.

 

Kjønnslemlestelse

 

Kriminalitetsforebygging

 • Veiviser for kriminalitetsforebygging, fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

 • SLT-håndboken fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

 Livsmestring;opplæringsverktøy

 • Læringsressurs for voldsforebygging og livsmestring i barnehage og skole: "Jeg vet"
 • Livet&Sånn: Et gratis opplæringsmateriale for folkehelse og livsmestring.
 • #JegErHer, verktøykasse og undervisning til barn og unge, fra Redd barna.
 • Filmer om hemmeligheter og følelser, både gode og vanskelige:
 • Filmer om grenser og samtykke:
 • It`s time we talked: Australsk nettside knyttet til et voldsforebyggende prosjekt, som støtter unge mennesker, foreldre, skoler, myndigheter og samfunnssektoren til å forstå og takle innflytelsen fra pornografi. "Pornografi er nå den mest fremtredende seksualpedagogen for mange unge mennesker. De fleste unge oppdager porno i god tid før de møter sex - kanskje til og med før de har kysset eller holdt en partner."

 

Menneskehandel

 • En ressurs for helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel: Menneskehandel fra Rvts.

 • Bufdirs nettsider vedrørende menneskehandel

 

Mobbing 

 • Nullmobbing.no: Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, og guide til skolene. Fra Utdanningsdirektoratet.

 • Nettside vedrørende kompetanseutvikling for barnehager, skoler, myndighet og eiere om mobbing og andre krenkelser, fra utdanningsdirektoratet.

 

Nettvett

 

Psykisk helse 

 

Psykososial beredskap 

 • Nettportalen psykososialberedskap.no dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror. Intensjonen er at portalen skal være et praktisk og nyttig verktøy som gir konkret kunnskap til hjelpearbeidere.

 

 Pårørende

 • Parorendesenteret.no er en nettside for pårørende. Driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret. 

 • Pårørendeprogrammet.no.​ er en nettside for fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende gjennom sitt arbeid; et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak. Programmet skal gi fagfolk økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende. Det kan brukes individuelt eller i personalgrupper.

 • Familiestøtte – Hvordan involvere pårørende? E-læringskurs med målgruppe ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer. Fire moduler, hvor hver modul har et læringsmål og tema egnet for refleksjon og samtale: 1.Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig, 2.Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter, 3.Hvordan få til et godt pårørendearbeid, 4.Lovverk og nyttige ressurser.

 • Introduksjonsfilm for helsepersonell -Pasientens barn og søsken. En kort film som gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasientens barn og søsken. Fra BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, laget for spesialisthelsetjenesten.

 

Radikalisering og voldelig ekstremisme

 • Kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut, fra Rvts.

 • Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, fra Justis og beredskapsdepartementet.

 

 Rus

 • Rustelefonen 08588 er landsdekkende informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. På nettsiden finner man informasjon om rusmidler, rusbruk og hjelp til å slutte. Brukere, pårørende og fagfolk som har spørsmål om rus, kan ta kontakt. RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune.

 • Artikkel som redegjør for risikofaktorer og beskyttende faktorer hos barn i rusfamilier, og den legger vekt på barnas situasjon i skolen - som den viktige oppvekstarena dette er for alle barn. Av: Hilde Evensen Holm, informasjonsrådgiver ved Borgestadklinikken (2012).

 • Hvordan påvirkes barn og unge når det gjelder psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet? 

 • Hvordan kan du snakke med barn i ulike aldersgrupper om sykdom i familien?

 • Nettportal for psykisk helse, Hjelp til hjelp, enklere å lete etter psykisk hjelp. Dekker områdene: Psykiske problemer. Rus og avhengighet. Lærevansker. Parforhold og familie. Livsstil, kosthold, søvn. Kurs/konferanser.

 

Samtaler med barn:

 • Snakke sammen, snakke med barn.no: Digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for barnet, laget av RVTSene på oppdrag fra Bufdir. Øvings- og poplæringsplattformen skal gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn og ungdom, og øke fagkompetansen.

 • Fire filmer som skal være til hjelp for hvordan man kan samtale med barn som har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep: avdekkende samtaler med barn, fra Rvts Vest.

 • Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. Et kompendiet som kan være til praktisk hjelp for fagfolk som kommer opp i situasjoner hvor de skal snakke med barn om temaer som er av følsom eller sensitiv karakter. Av Langballe, Å. (2011), og NKVTS.

 • Hvordan kan du snakke med barn i ulike aldersgrupper om sykdom i familien?

 • Filmer om hemmeligheter og følelser, både gode og vanskelige:

 

Selvmord og selvskading

 

Skadelig seksuell adferd; SSA

 • Animasjonsfilm basert på «Trafikklyset» – utviklet av RVTS Øst og Statens Barnehus. Noe seksuell atferd hos barn og unge kan bekymre oss og være direkte skadelig. Da er det viktig at du som voksen griper inn.
 • Ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd: Seksuellatferd.no 
  Baseres på Trafikklyset; en guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring. Hva er skadelig seksuell adferd? Man tenker seg glidende overganger mellom Grønn=god og sunn seksuell adferd, Gul=problematisk seksuell adferd, Rød=skadelig seksuell adferd og Grå=skadelig seksuell atferd på nett. 
 • It`s time we talked: Australsk nettside knyttet til et voldsforebyggende prosjekt, som støtter unge mennesker, foreldre, skoler, myndigheter og samfunnssektoren til å forstå og takle innflytelsen fra pornografi. "Pornografi er nå den mest fremtredende seksualpedagogen for mange unge mennesker. De fleste unge oppdager porno i god tid før de møter sex - kanskje til og med før de har kysset eller holdt en partner."
 • Statens barnehus Hamar, kan kontaktes for råd og veiledning, dersom du er bekymret eller har mistanke om at barn, ungdom eller sårbare voksne kan ha blitt utsatt for, eller vært vitne til, vold og/eller seksuelle overgrep. 
 • Konsultasjonsteam koordineres av Statens barnehus Hamar, og kan bistå i saker med mistanke eller avdekking av seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, omsorgssvikt, kjønnslemlestelse. Konsultasjonesteamet er et tverrfaglig og tverretatlig team.
 • Kategorier i straffeloven: Seksuell atferd, seksuell handling, seksuell omgang.

   

Taushetspliktens begrensinger og muligheter

 

Tvangsekteskap

 • Nettressurs "Rett til å bestemme over eget liv"For deg som møter unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i ditt arbeid

 • Konsultasjonsteam koordineres av Statens barnehus Hamar, og kan bistå i saker med mistanke eller avdekking av seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, omsorgssvikt, kjønnslemlestelse. Konsultasjonesteamet er et tverrfaglig og tverretatlig team.

 • Veileder for helse og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.

 

Utviklingsforstyrrelser 

 • Her finner du informasjon om utviklingsforstyrrelser.

 • Hva er nedsatt funksjonsevne og hva er utviklingshemming? Les mer om det her.

 • Omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse? En veileder fra Bufdir. Det er ikke alltid lett å vite om barnets væremåte eller atferd skyldes omsorgssvikt eller nedsatt funksjonsevne, eller begge deler i samspill. Barn som er utsatt for omsorgssvikt og overgrep, kan utvikle avvikende væremåter.

 

Veilederen.no

 • E-læringskurs i Visma Veilederen for helse og omsorg, skole, barnehage, barnevern.

 

Vold og seksuelle overgrep 

 • E-læringskurs om vold og seksuelle overgrep mot barn, for ansatte i barnehage og skole. Kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.

 • Trygg til handlingOpplæringsprogram om vold og overgrep for alle som jobber med barn og unge. Trygg til handling er utviklet av RVTS vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna

 • Nasjonal veiviser ved vold og ovegrep; Dinutvei.no En veiviser til utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.

 • Veileder for helse og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.

 • #JegErHer, verktøykasse og undervisning til barn og unge, fra Redd barna.

 • Opplysningsverktøy for oppmuntring til å bry seg og melde fra om man er vitne til at barn og unge utsettes for fysisk og psykisk vold; Jeg vil vite , fra Stine Sofie Senteret.

 • Retningslinjer vedrørende Vold og overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser, fra Bufdir. Retningslinjen skal hjelpe deg som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep. 

 

Oppsummert forskning vedrøende barn og unges psykiske helse, og effekt av tiltak: 

Databaser for oppsummert forskning utviklet av RBUP Øst og Sør, med det formål å gjøre pålitelig oppsummert forskning lett tilgjengelig:

 • BUP-håndboka; håndbok for barn og unges psykiske helse, oppsummert forskning om effekt av tiltak. Et beslutningsstøtteverktøy til bruk i vurderinger om behandlingstilnærming.

 • IN SUMsystematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.

 • PsykTestBarn; et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. Hensikten er å bidra til informerte valg og forsvarlig bruk av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet.

Send på mail