E-læringskurs, digitale veivisere og læringsverktøy

 

Barn som pårørende

 • Pårørendeprogrammet.no.​ er en nettside for fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende gjennom sitt arbeid; et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak. Programmet skal gi fagfolk økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende. Det kan brukes individuelt eller i personalgrupper.
 • Introduksjonsfilm for helsepersonell -Pasientens barn og søsken. En kort film som gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasientens barn og søsken. Fra BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, laget for spesialisthelsetjenesten.
 • E-læring om barn som pårørende for kommunehelsetjenesten, allmennleger, barnevern, og e-læring om barn som etterlatte. Gir deg en innføring i barn som pårørende-arbeidet. Utviklet av BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Kurset er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet, og bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
 • Barns beste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, Sørlandet sykehus. Nyttig informasjon og lenker i arbeid med barn som pårørende.

 

Barnefattigdom:

 

Boligsosialt arbeid:

 

Den nødvendige samtalen

 • Læringsverktøy for den nødvendige samtalen; samtalen du må ta med foreldre når du er urolig/bekymret for et barn. Film, hefte og veiledning er utarbeidet av KoRus Sør, Borgestadklinikken.

 

Forebygging

 • Forebygging.no en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Fra bekymring til handling

 

Hjernens utvikling og utviklingstraumer

 

Hvordan se barn, og vise at man bryr seg

 • Den Ene, har som mål å gjøre voksne trygge på at de kan gjøre noe for barn uten at det blir sett på som ”å blande seg”. Materiellpakker til barnehager, barneskole ungdomsskole. Filmer, verktøy og veiledning fra UNICEF. 
 • JEG SER er en kampanje utviklet av Blå Kors. JEG SER gir vi voksne mulighet til å være den som bryr seg, og gir deg veiledningen du trenger.

 

Individuell plan, IP

 • Innføringskurs om individuell plan og koordinator. Kurset er rettet mot nye eller erfarne koordinatorer, ledere i kommune eller helseforetak og ansatte i koordinerende enhet. I tillegg kan tjenestemottakere og pårørende ha nytte av kurset. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med representanter fra kommuner, helseforetak og brukerorganisasjoner.

   

Innvandring og integrering

 

Kartleggingsverktøy

Nettkurs i kartleggingsverktøy, med kontrollspørsmål og automatisk kursbevis. Sentrale kartlegginger på rus- og psykisk helse feltet: AUDITAlkohol-EDUDITDUDIT-ESCL-10 og Miniscreen.

 

Kjønnslemlestelse

 

Kriminalitetsforebygging

 • Veiviser for kriminalitetsforebygging, fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.
 • SLT-håndboken fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

 

Menneskehandel

 • En ressurs for helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel: Menneskehandel fra Rvts.
 • Bufdirs nettsider vedrørende menneskehandel

 

Mobbing 

 • Nullmobbing.no: Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, og guide til skolene. Fra Utdanningsdirektoratet.
 • Nettside vedrørende kompetanseutvikling for barnehager, skoler, myndighet og eiere om mobbing og andre krenkelser, fra utdanningsdirektoratet.

 

Nettvett

 

Psykisk helse og rus 

 • Nettportal for psykisk helse, Hjelp til hjelp, enklere å lete etter psykisk hjelp. Dekker områdene: Psykiske probelmer. Rus og avhengighet. Lærevansker. Parforhold og familie. Livsstil, kosthold, søvn. Kurs/konferanser.

 

Psykososial beredskap 

 • Nettportalen psykososialberedskap.no dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror. Intensjonen er at portalen skal være et praktisk og nyttig verktøy som gir konkret kunnskap til hjelpearbeidere.

 

Radikalisering og voldelig ekstremisme

 • Kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut, fra Rvts.
 • Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, fra Justis og beredskapsdepartementet.

 

Rus; barn i rusfamilier

Artikkel som redegjør for risikofaktorer og beskyttende faktorer hos barn i rusfamilier, og den legger vekt på barnas situasjon i skolen - som den viktige oppvekstarena dette er for alle barn. Av: Hilde Evensen Holm, informasjonsrådgiver ved Borgestadklinikken (2012).

 

Samtaler med barn:

 • Opplæringsplattform og øvingsplattformen SNAKKEskal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut (2014-17). Den er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

 • Fire filmer som skal vøre til hjelp for hvordan man kan samtale med barn som har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep: avdekkende samtaler med barn, fra Rvts Vest.

 • Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. Et kompendiet som kan være til praktisk hjelp for fagfolk som kommer opp i situasjoner hvor de skal snakke med barn om temaer som er av følsom eller sensitiv karakter. Av Langballe, Å. (2011), og NKVTS.

 • Filmer om hemmeligheter og følelser, både gode og vanskelige:

 

Selvmord og selvskading

 • "Livet på timeplanen" er et program utviklet for å forebygge selvmord og selvskading i skolen. Denne nettsiden gir informasjon om programmet og er i tillegg en ressurs for alle som ønsker kunnskap om forebygging av selvmord og selvskading.​

 

Skadelig seksuell adferd; SSA

 • Trafikklyset; en guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring. Hva er skadelig seksuell adferd? Man tenker seg glidende overganger mellom Grønn=god og sunn seksuell adferd, Gul=problematisk seksuell adferd, Rød=skadelig seksuell adferd (SSA). 
 • Animasjonsfilm basert på «Trafikklyset» – utviklet av RVTS Øst og Statens Barnehus. Noe seksuell atferd hos barn og unge kan bekymre oss og være direkte skadelig. Da er det viktig at du som voksen griper inn.
 • Kategorier i straffeloven: Seksuell atferd, seksuell handling, seksuell omgang.
 • Statens barnehus Hamar: Offentlige instanser kan henvende seg til Barnehuset for å drøfte anonyme saker som omhandler bekymring rundt barn, unge og sårbare voksne vedrørende seksuelle overgrep og vold. De vil i disse tilfellene være en drøftingspartner, og gi generelle innspill, men hva som blir gjort videre i den aktuelle saken, er det innringer som har et endelig ansvar for.
 • It`s time we talked, Australsk nettside med tips til arbeid med ungdom. 

 

Taushetspliktens begrensinger og muligheter

 

Tvangsekteskap

 

Veilederen.no

 • E-læringskurs i Visma Veilederen for helse og omsorg, skole, barnehage, barnevern.

 

Vold og seksuelle overgrep 

 • E-læringskurs om vold og seksuelle overgrep mot barn, for ansatte i barnehage og skole. Kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.
 • Trygg til handlingOpplæringsprogram om vold og overgrep for alle som jobber med barn og unge. Trygg til handling er utviklet av RVTS vest og Gjesdal kommune med støtte fra Redd Barna
 • Nasjonal veiviser ved vold og ovegrep; Dinutvei.no En veiviser til utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.
 • Veileder for helse og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.
 • Læringsressurs for voldsforebygging og livsmestring i barnehage og skole; "Jeg vet"
 • #JegErHer, verktøykasse og undervisning til barn og unge, fra Redd barna.
 • Opplysningsverktøy for oppmuntring til å bry seg og melde fra om man er vitne til at barn og unge utsettes for fysisk og psykisk vold; Jeg vil vite , fra Stine Sofie Senteret.
 • Retningslinjer vedrørende Vold og overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser, fra Bufdir. Retningslinjen skal hjelpe deg som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep. 

 

Oppsummert forskning vedrøende barn og unges psykiske helse, og effekt av tiltak: 

Databaser for oppsummert forskning utviklet av RBUP Øst og Sør, med det formål å gjøre pålitelig oppsummert forskning lett tilgjengelig:

 • BUP-håndboka; håndbok for barn og unges psykiske helse,
  oppsummert forskning om effekt av tiltak. Et beslutningsstøtteverktøy til bruk i vurderinger om behandlingstilnærming.
 • IN SUMsystematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.
 • PsykTestBarn; et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. Hensikten er å bidra til informerte valg og forsvarlig bruk av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet.
Send på mail