Foreldre og foresatte

Det trengs en hel landsby til å oppdra et barn, sier et gammelt afrikansk uttrykk. Trekrona i denne visuelle modellen illustrerer dette. Foreldre skal gi barn/ungdom omsorg og omtanke, og foreldreansvaret innebærer juridisk sett at man plikter å forsørge barnet og gi det forsvarlig oppdragelse. Barnet har etter hvert som det blir eldre og kan danne seg egne synspunkter, rett til å være med på å ta avgjørelser om personlige forhold. Livet byr på ulike utfordringer, som kan gjøre dette ansvaret vanskelig. Man kan da få støtte og hjelp fra andre, som illustrert i trekrona (individnivå). Her finner du også informasjon som kan være til hjelp for deg som forelder:

Hvor kan jeg søke hjelp:

  • Familie og venner
  • Helsesøster ved helsestasjonen eller skolen
  • Skole/barnehage
  • Familiestasjon ved helsestasjonen
  • Fastlege
  • Familievernkontor
  • Rusrådgiver/psykisk helse og rustjeneste via tildelerenheten
  • NAV
  • Barneverntjenesten

Se under fana "tidlig innsatstilbud" i denne modellen for å få mer informasjon om hjelpetilbud i Åsnes.

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/nar-barn-blir-parorende#Hvem-kan-hjelpe?

Hvordan møte pårørende barn: http://www.vfb.no/no/barns_psykiske_helse/nar_barn_er_parorende/%C3%85+m%C3%B8te+p%C3%A5r%C3%B8rende+barn.b7C_wlHMXn.ips

Ikke bare barn blir pårørende: https://helsenorge.no/parorende

Veileder fra helsedirektoratet, om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, støtte familie og andre pårørende: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder/seksjon?Tittel=stotte-familie-og-andre-9237

Kreftkoordinator i Åsnes og Våler: For dem som har en kreftsykdom eller er pårørende til noen med kreft. https://www.vaaler-he.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=685&FilId=20221 , https://www.asnes.kommune.no/tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/omsorgstjenester/hjemmesykepleie/kreftkoordinator.aspx

Blir du ofte svært sint på barnet ditt? Sinne og trusler mot barn øker risikoen for psykiske, fysiske og sosiale vansker senere i livet, sier forsker fra NKVTS i denne artikkelen: http://www.kk.no/mamma/blir-du-ofte-svaert-sint-pa-barnet-ditt-69346876

Hefte til deg som er avhengig av rus og som også er forelder; fra Voksne for barn: http://www.vfb.no/filestore/Vi_tilbyrNY/Publikasjoner/PDFer/WEB_nyRUShefte2_nov15.pdf

Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge. Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg? Les mer her: http://www.hvorlite.no/

Brukermedvirkning og pårørendes rolle, under bolig for velferd, kan du lese mer om her: https://veiviseren.no/forstaa-helheten/brukermedvirkning

Barn som har opplevd samlivsbrudd/har foreldre som ikke bor sammen: Barn og unge som opplever samlivsbrudd, er mer utsatte for psykososiale problemer enn andre barn. Forebyggende tiltak i kommunen: Samtalegruppe for barn som har opplevd samlivsbrudd/barn med 2 hjem.

Når barn blir mobbet, hva gjør du? https://www.unicef.no/mobbing-angar-alle/nar-barn-blir-mobbet-hva-gjor-du

Vedrørende mobbing: https://www.udir.no/nullmobbing/

Råd om barn og medier: https://www.barnevakten.no

Barn og digitale medier: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett gclid=EAIaIQobChMI_sPUpNfe1wIV3cqyCh1ZSQCzEAAYASAAEgInBPD_BwE

Hva kan foreldre gjøre? Vedrørende ungdomstid og bekymring for rusbruk: http://www.rustelefonen.no/2006/08/hva-kan-foreldre-gj/

Bekymret for radikalisering og ekstremisme? http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/publikasjoner/etter_tema/radikalisering_og_ekstremisme/Foreldretest+om+ungdom+og+radikalisering.b7C_wBfQXr.ips

Natteravn; skape trygghet sammen. Her finner du mer informasjon om natteravn: https://www.natteravn.no/om-natteravning/hva-er-en-natteravn/ Dersom du vil bidra som natteravn i Åsnes kommune (Solør), kan du ta kontakt med SLT-koordinator (tlf. 62956000 til kommunens sentralbord) som kan fortelle hvordan det fungerer her, og hvem du skal ta kontakt med.

 

Hvilke forpliktelser og rettigheter har jeg som forelder? Hvem har foreldreansvar, og hva innebærer dette?

Les mer om foreldreskap her: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/foreldreskap/farskap-og-morskap/id670491/

Les mer om foreldreansvar her: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/foreldreskap/foreldreansvar/id749199/

Les mer om barnets med- og selvbestemmelsesrett, og barnets beste, her: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/bosted-og-samvar/barns-beste-og-medbestemmelsesrett/id2076312/

I forbindelse med utlevering av opplysninger fra offentlige instanser, og samtykke til tverrfaglig samarbeid og hjelpetiltak:

Opplysninger om barnet: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/foreldreskap/opplysninger-om-barnet/id749584/

Her kan du lese om bars rettigheter, etter hvor gammelt barnet er: http://barneombudet.no/dine-rettigheter/rettighetsplakaten/

Barnelova (Lov om barn og foreldre) regulere bl.a. innholdet i foreldreansvaret, og barns rett til å være med på avgjørelser https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7 :                               

Kapittel 5 regulerer Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast.

§ 31.Rett for barnet til å vere med på avgjerd

§ 33.Barnet sin sjølvråderett

kapittel 6, § 42 regulerer Barnet sin rett til samvær.

Mer informasjon om fast bosted og samvær finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/bosted-og-samvar/samvar/id749587/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send på mail