Lovtekster

Norges lover:

https://lovdata.no/

Barnekonvensjonen: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/fns-barnekonvensjon/fns-konvensjon-om-barnets-rettigheter/id2511390/

Lov om barn og foreldre (barneloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7

Lov om barneverntjenester (Barnevernloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.; Helse- og omsorgstjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Lov om helsepersonell:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Lov om pasient og brukerrettigheter: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Psykisk helsevernloven: https://helsedirektoratet.no/lover/psykisk-helsevernloven

NAV-loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-16-20

Lov om sosiale tjenester i NAV: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Nyttig+a+vite/lov-om-sosiale-tjenester-i-nav 

Sosialtjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131

Opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Barnehageloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Lovverk vedr. PPT: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-/id699010/

Gravide rusmiddelavhengige: Lovendring vedr. Opplysningsplikt ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige: https://postliste.frogn.kommune.no/api/postliste/2017-12-20/_//I/3/0 Prop. vedrørende endring i barnevernloven vedr. opplysningsplikt for kommunen til barnevernstjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/sec15

Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Politiloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53

Lov om familievernkontor: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-19-62

Spesialisthelsetjenesteloven: https://helsedirektoratet.no/lover/spesialisthelsetjenesteloven-

Krisesenter loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44

Send på mail