Ved omsorgssvikt

Prosedyre

Prosedyre ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt, vold og overgrep

Hvordan melde fra til barnevernet:

 • Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding).
 • Skjema for bekymringsmelding til Solør barneverntjeneste
 • Informasjon om vakttelefon på dagtid (kl.10-14) og barnevernvakt kveldstid og helg, finner du her. 
 • Konsultasjonsteam i saker med mistanke eller avdekking av seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, omsorgssvikt og kjønnslemlestelse. 

 

Veiledende informasjon og verktøy:

 • Mistenker du at et barn er utsatt for vold? Veiledning fra Bufdir.
 • Informasjon om barnevernet, finner du her.
 • Hva skjer i en barnevernsak? Gangen i en barneversak, kan du se her.
 • Informasjon fra Solør barneverntjeneste til samarbeidspartnere, finner du her.

 

Brosjyrer:

 • Brosjyre: Barnevernet, til barns beste (på 20 språk).
 • Flyer vedr. vold og overgrep.

 

Lovverk:

 • Taushetsplikt og samarbeid med barnevernet: Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten, Rundskriv Q-24, mars 2005.
 • Vold: Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien, Veileder Q-1088B.
 • Seksuelle overgrepVeileder for hjelpeapparatet. Seksuelle overgrep mot barn. Fra Sosial og helsedirektoratet og Barne- og familiedepartementet.

Se også under fana Taushetsplikt.

 

Digitale veivisere:

Du finner flere digitale veivisere under fana Statlige føringer og E-læringskurs, digitale veivisere og læringsverktøy

 

Send på mail