Ansatte i møte med foreldre og foresatte

Foreldrene er de viktigste menneskene i barns liv. Samtidig sies det at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Åsnesmodellen viser hvordan både privatpersoner og hjelpeapparatet kan bidra til å gi barn og unge en god oppvekst. Ansatte som møter voksne, skal ha med seg barneperspektivet i møte med foreldre/foresatte i vanskelige livssituasjoner. Det vil si at man sammen også har fokus på barnets situasjon og behov, og tilbyr støtte og hjelp når det trengs. Under rutiner for samhandling, finner du rutiner for hvordan man skal forholde seg som ansatt for å identifisere barn/familier i risiko, og hvordan man skal handle. Her finner du hjelpemidler og nyttig informasjon i dette arbeidet:

Hva er tidlig innsats?

Arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir borte med begrenset innsats.

  • Man må gjenkjenne tegn på problemer tidlig, og dermed ha kunnskap om risikofaktorer og symptomer.
  • Man må ha mot til å handle. Våge å handle på bakgrunn av bekymring.
  • Rette instanser må følge opp.

Tidlig intervensjon handler om å agere tidlig i problemutvikling, og tidlig i alder. 

Risikofaktorer

Beskyttelsesfaktorer

Ansvar/forpliktelse du har som ansatt i Åsnes kommune i arbeid med barn og voksne/foreldre; rutiner:

Pårørende:

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.  https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/nar-barn-blir-parorende

Ikke bare barn er pårørende. Hva er våre plikter i forhold til pårørende: http://parorendeprogrammet.no/kapitler/1-hva-er-v%c3%a5re-plikter-

Veileder vedørende pårørendearbeid: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder/seksjon?Tittel=stotte-familie-og-andre-9237

Rutine i Åsnes kommune er under utarbeiding.

Verktøy:

  • Logg: Føre logg for å tydeliggjøre hva som skjer, på bakgrunn av uro/bekymring. Når? Hva ser eller hører jeg / hendelse? Beskrivelse av foreldrenes adferd, og evt. barnets adferd, eller foreldrenes beskrivelse av barnet/ungdommen. Evt. hva gjorde jeg?
  • Tiltaksplan: Plan for tiltak på bakgrunn av utfordringer / etter den nødvendige samtalen med foreldre vedrørende uro/bekymring for barna.
  • Samtykkeskjema: Samtykkeerklæring for tverrfaglig samarbeid.
  • KOR-skjema: voksne og barn, unge, grupper

Veiledningsmateriell:

Tverrfaglig samhandling/samarbeidsfora: 

Vedrørende etablering av tverrfaglig samarbeid rundt et barn/en familie:

  • Ansvarsgruppe, på bakgrunn av samtykke.
  • Elektronisk verktøy for samhandling: Stafettlogg og IP. Se under fana "rutiner for samhandling".

 

Nyttige lenker:

Hvordan møte pårørende barn: http://www.vfb.no/no/barns_psykiske_helse/nar_barn_er_parorende/%C3%85+m%C3%B8te+p%C3%A5r%C3%B8rende+barn.b7C_wlHMXn.ips

Når foreldre ruser seg, påvirkes barna. Her har KoRus samlet fagkunnskap og kompetansehevingstilbud til deg som jobber med barn: https://www.korus-sor.no/barn/

Sinne og trusler mot barn øker risikoen for psykiske, fysiske og sosiale vansker senere i livet, sier forsker fra NKVTS i denne artikkelen: http://www.kk.no/mamma/blir-du-ofte-svaert-sint-pa-barnet-ditt-69346876

Barn og unges psykiske helse: https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse

Hefte til foreldre som er avhengig av rus og som også er forelder; fra Voksne for barn: http://www.vfb.no/filestore/Vi_tilbyrNY/Publikasjoner/PDFer/WEB_nyRUShefte2_nov15.pdf

Hefte til deg som har en mamma eller pappa som ruser seg, eller kanskje en annen voksen du er glad i, som drikker seg full, eller misbruker piller eller narkotika: http://www.vfb.no/filestore/Vi_tilbyrNY/Publikasjoner/PDFer/web_RUShefte_nov07.pdf

Hva kan foreldre gjøre? Vedrørende ungdomstid og bekymring for rusbruk: http://www.rustelefonen.no/2006/08/hva-kan-foreldre-gj/

Mye alkohol og rus i hjemmet? https://www.ung.no/alkohol/3013_De_drikker_og_ruser_seg_hjemme_hos_meg.html

Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge. Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg? Les mer her: http://www.hvorlite.no/

Hva kan du gjøre hvis du kjenner noen som er utsatt for vold eller overgrep? https://dinutvei.no/parorende/267-parorende-kjenner-du-noen-som-er-utsatt

Vedr. mobbing: https://www.udir.no/nullmobbing/

Råd om barn og medier: https://www.barnevakten.no

Barn og digitale medier: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett gclid=EAIaIQobChMI_sPUpNfe1wIV3cqyCh1ZSQCzEAAYASAAEgInBPD_BwE

Informasjon om kartlegging, forebygging og tidlig innsats som kan være nyttig for deg som jobber med ungdom: https://www.korus-sor.no/ungdom/

Brukermedvirkning og pårørendes rolle, under bolig for velferd, kan du lese mer om her: https://veiviseren.no/forstaa-helheten/brukermedvirkning

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år: http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/11/2017_bokmaal.pdf

Kultur for læring; satsning i barnehage og skole: https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Barnehage-og-opplaring/Kultur-for-laring/Malsettingen/

 

 

 

 

 

Send på mail