Satsning fra Fylkesmannen som kommunen deltar i

 

  • Kultur for læring handler om den kulturen barn/ungdom vokser opp i. For å gi hver enkelt den beste mulighet i livet er det viktig at det er en god kultur for læring gjennom hele barne- og ungdomstiden. En samordnet arbeidsform gjennom oppvekstforum i Hedmark skal bygge opp under dette. 

 

  • 0-24-samarbeidet -en innsats for barn og unge. Regjeringen vil styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom tjenestene. For å lykkes med dette har regjeringen opprettet 0–24-samarbeidet.

  •  

 

Send på mail