Trener/ leder i fritidsaktivitet/ lag/ forening

Du som er trener / fritidsleder / leder i frivillig organisasjon, møter mange barn med ulike forutsetninger og bakgrunn for å delta på trening/aktiviteten. De har det til felles at de ønsker å bli sett. Du kan være den ene som ser. Vi vet at en voksen som bryr seg om et barn som har det vanskelig, kan være avgjørende for hvordan det går med barnet i fremtiden. Her kan du finne nyttig informasjon som kan være til hjelp.

Til trener / leder av aktivitet for barn og unge


• SE:
Å bli lagt merke til og husket, blir opplevd som verdifullt. Ha blikkontakt, og bruk barnet/ungdommen sitt navn med respekt.
• LYTT:
Lytt til hva barnet/ungdommen forteller deg, og anerkjenn barnet /ungdommens opplevelse uten å avbryte eller korrigere.
• GI:
Å gi handler om å være inkluderende. Selv i konkurranseutsatte aktiviteter er det mulig å se en styrke i alle.
• FORSTÅ:
Vis interesse. En voksen som forstår, tør å spørre hvordan et barn/ungdom har det – og toler svaret.
• SETT GRENSER:
Barn blir trygge når voksne er trygge og tydelige. Vis omsorg gjennom grensesetting og rettferdighet.
• VÆR EN GOD ROLLEMODELL:
Barn/ungdom speiler oss i alt vi gjør. Vær et raust og inkluderende forbilde som håndterer ueinighet og at noen er annerledes.

 

Send på mail