Omsosgssvikt?

Det kan noen ganger være en vanskelig avveining om man bør melde bekymring til barneverntjenesten:

 

Den generelle erfaringen er at vi

 • venter for lenge med å erkjenne at et barn har problemer
 • venter for lenge med å ta opp uroen / bekymringer vi har med leder/kollegaer
 • venter for lenge før vi kontakter barneverntjenesten

Husk: Når barn er involvert, har alle ansatte i det offentlige en selvstendig meldeplikt til barnevernet etter barnevernloven § 6-4. 

 

Andre ganger er det mer tydelig. Du har meldeplikt i henhold til bvl § 4-12:

 • Når det er grunn til å tro at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.
 • Når det er grunn til å tro at foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.
 • Når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.
 • Når det er grun  til å tro at et barnes helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.
 • Når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd.
 • Når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

Vær obs på avvergingsplikten: ansvar for å bekytte, plikt til å handle.

 

Opplæringsplattform og øvingsplattformen SNAKKE, kan være nyttig når du skal snakke med barn om vanskelige temaer:

 

Barneverntjenesten har fokus på barn og unges omsorgssituasjon

 1. Man kan drøfte en sak anonymt med barneverntjenesten: Barnevernvakt dagtid (kl.10-14) Tlf. 62 95 67 12
 2. Barneverntjenesten er fast deltaker i tverrfaglig team
 3. Man kan med familiens samtykke, be om hjelp med henblikk på frivillige hjelpetiltak i hht. bvl § 4-4. 
 4. Man har plikt til å melde omsorgssvikt når et barn har det som beskrevet i bvl § 4-12.

Hver ansatt og tjeneste, må følge med på hvert nivå i samhandlingstrappen, og i ulike deler av prosessen fra identifikasjon til handling, om bekymringsmelding til barneverntjenesten er aktuelt. Ved «grunn til å tro» at det kan foreligge omsorgssvikt, skal bekymringsmelding sendes (man skal ikke ha bevis). Alle ansatte har en selvstendig meldeplikt og avvergelsesplikt, og står  derved også med selvstendig ansvar for videre håndtering, dersom leder ikke støtter bekymringen.

 

Her er Prosedyre ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt, vold og overgrep.

Mer infomasjon om barnevernet, hvordan melde fra til barnevernet, lovverk og annen veiledende informasjon, finner du h

Send på mail