Statlige føringer

Kommunene er lokale, politiske enheter som har fått ansvar for lokal forvaltning og tjenesteyting, og må forholder seg til gjeldene lover og retningslinjer nasjonalt og internasjonalt. Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter. Rundskriv betegner orienteringer fra en myndighet, et departement eller direktorat, til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. Juridiske og faglige veiledere og retningslinjer er anbefalinger som er normerende og retningsgivende, og peker på ønskede og anbefalte handlingsvalg, og skal være innenfor rammene av regelverket.

Barnekonvensjonen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/fns-barnekonvensjon/fns-konvensjon-om-barnets-rettigheter/id2511390/

http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/

Norges lover:

https://lovdata.no/

Lov om barn og foreldre (barneloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7

Lov om barneverntjenester (Barnevernloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.; Helse- og omsorgstjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Lov om helsepersonell:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Lov om pasient og brukerrettigheter: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63

Psykisk helsevernloven: https://helsedirektoratet.no/lover/psykisk-helsevernloven

NAV-loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-16-20

Lov om sosiale tjenester i NAV: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/Nyttig+a+vite/lov-om-sosiale-tjenester-i-nav 

Sosialtjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131

Opplæringslova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Barnehageloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Lovverk vedr. PPT: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-/id699010/

Gravide rusmiddelavhengige: Lovendring vedr. Opplysningsplikt ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige: https://postliste.frogn.kommune.no/api/postliste/2017-12-20/_//I/3/0 Prop. vedrørende endring i barnevernloven vedr. opplysningsplikt for kommunen til barnevernstjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/sec15

Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Politiloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53

Lov om familievernkontor: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-19-62

Spesialisthelsetjenesteloven: https://helsedirektoratet.no/lover/spesialisthelsetjenesteloven-

Krisesenter loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44

 

Forskrifter:

Forskrift om individuell plan etter  helselovgivningen og sosialtjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2004-12-23-1837

Forskrift om fastlegeordning i kommunene: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842

 

Rundskriv:

Rundskriv Q-16-07; Forebyggende innsats for barn og unge: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-q-162007-forebyggende-innsats-/id484630/

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barn-og-ungdom/forbeyggende_rundskriv_q-16-2007.pdf

Rundskriv Q-24, mars 2005, vedr. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/243383-q-24_rundskriv_taushetsplikt.pdf

Barn som pårørende: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende Rundskriv IS-5/2010: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/414/Barn-som-parorende-IS-5-2010.pdf

 

Veiledere og retningslinjer:

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten; støtte familie og andre pårørende: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder/seksjon?Tittel=stotte-familie-og-andre-9237

Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-i-psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge-i-kommunene

Fra bekymring til handling -en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet

Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien, Veileder Q-1088B: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/formidling-av-opplysninger-og-samarbeid-/id88169/

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Individuell plan og koordinator: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/id2398051/ Taushetsplikt og ansvar: https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/veileder/taushetsplikt-og-ansvar/id2398415/

Veileder om Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgsituasjon: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/skjema/bua/rapportering20barnevern/veileder.forholdet.mellom.barneloven.og.barnevernloven.pd

IS-1179, Retningslinjer for svangerskapsomsorgen: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/393/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-fullversjon.pdf

IS-2181, Nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen –hvordan avdekke vold: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/287/Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20for%20svangerskapsomsorgen%20-%20hvordan%20avdekke%20vold-IS-2181.pdf

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Veileder til krisesenterloven: https://www.bufdir.no/global/nbbf/vold_overgrep/Veileder_til_krisesenterloven.pdf

 

NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt— Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-22/id587673/

Rapport «Du ser det ikke før du tror det»: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Rapporter/2013/du_ser_det_ikke.pdf

Strategi: Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017): https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Strategi_Overgrep_m.bokmerker_revidert.pdf

Opptrappingsplan mot vold og overgrep: https://www.regjeringen.no/contentassets/f53d8d6717d84613b9f0fc87deab516f/no/pdfs/prp201620170012000dddpdfs.pdf

 

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år: http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/11/2017_bokmaal.pdf

 

 

 

Send på mail