Veiledere, nasjonale retningslinjer, rundskriv

Barn som pårørende

Barn som pårørende: Nasjonal veileder.

 

Barneloven / barnevernloven

Veileder om forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgsituasjon

 

Barns rettigheter 

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år

 

Individuell plan:

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

 

Krisesenter 

Veileder til krisesenterloven 

 

Psykisk helsearbeid

Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. 

  

Pårørende:

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten; støtte familie og andre pårørende.Radikalisering og voldelig ekstremisme

 

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Veilederen i pdf-versjon.

 

Svangerskapsomsorgen, helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

 

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

 

Taushetsplikt og tverrfaglig samhandling

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten: Rundskriv Q-24, mars 2005.

 

KS veileder; Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom - familier.

 

Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien, Veileder Q-1088B. 

 

Tidlig innsats

Fra bekymring til handling -en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet.

 

Nasjonal faglig retningslinje for Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, skisserer ansvar kommunen og ansatte har for tidlig oppdagelse, tidlig innsats, og ivaretakelse av utsatte barn og unge. 

 

Vold og overgrep

Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering. Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn. 

 

Økonomi, sosialhjelp

Veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold: Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019, Rundskriv A-2/18. 

 

Send på mail