Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om at pasienter og brukere skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke.

  • Føringer fra kommunalnivå: Kommunen har vedtatt et verdigrunnlag, kalt ESSet: engasjement, samarbeid og servicefokus. Disse verdiene skal alle ansatte i Åsnes kommune stå for, og vise til i arbeidshverdagen. Verdigrunnlaget skal komme til uttrykk i all vår tjenesteproduksjon. ESSet skal benyttes som veiviser i etiske dilemmaer og problemstillinger. Esset er et godt grunnlag for brukermedvirkning.
  • Brukermedvirkning på systemnivå: Kommunen skal jevnlig foreta brukerundersøkelser.
  • Brukermedvirkning på individnivå: Ansatte skal ha fokus på brukermedvirkning, og det praktiseres når brukere deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Mange ansatte i hjelpetjenester for barn og voksne har deltatt i opplæring i KOR (Klient- og resultatstyrt praksis /FIT, feddbackorienterte tjenester), og noen bruker det i sitt arbeid, selv om det ikke er satt i system i virksomheter/kommunen.
  • Samhandlingsverktøyene Stafettloggen og IP skal bidra i forhold til brukermedvirkning, helhet, og kontinuitet.

 Brukermedvirkning og pårørendes rolle, kan du lese mer om her: https://veiviseren.no/forstaa-helheten/brukermedvirkning

 

Send på mail