Kvellomodellen i barnehager. Tidlig innsats Kvello

TIK, Tidlig innsats Kvello, er implementert som en del av tilbudet til barn i alle barnehagene i Åsnes.

Modellen innebærer at et tverrfaglig team observerer barna og barnehagen som system; screening. På bakgrunn av observasjonene skal de drøfte hva et godt barnehagetilbud er for barnet/barna, og eventuelt hvilke tiltak som bør settes i verk til det beste for barnet/barna.

Det er barnehagen som er arenaen, og det er styreren i den enkelte barnehage som har ansvaret for organisering og oppfølging i sin barnehage.

Målet er å identifisere barn i risiko, komme tidlig inn med riktig tiltak til rett tid. Denne modellen styrker det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i kommunen til det beste for barnet. Målet med modellen er å kvalitetssikre tilbudet til barna, og få til et tett og godt samarbeid mellom barnehage, foreldre og eventuelt hjelpeapparat.

Alle tiltak, henvisninger eller utredninger skjer i samråde med den enkeltes foresatte.

Send på mail