Barnehagehelseteam

Tverrfaglig fora i barnehagen, for drøfting av saker og veiledning, når man er urolig for et barn, og det er uklart hva problematikken er og hvilken hjelp som vil være aktuell.

Samtykke innhentes fra foreldre, og foreldrene velger om de vil delta eller ikke. Sak kan evt. drøftes anonymt.

Deltakere: Barnehage, helsesykepleier og PPT. Barnehagen leder møtet.

Det skal være møter i barnehageteam i alle barnehager jevnlig. 

Send på mail