Tverrfaglig team

For problemstillinger rundt barn/familier med barn 0-18 år.

Formål: God samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og andre sektorer er vesentlig for å lykkes med målsettingene i samhandlingsreformen. Tverrfaglig team for barn og unge er et av tiltakene for å nå denne målsettingen.

Fora for drøfting av saker, når det er utfordringer på flere områder rundt et barn/i en familie, og det er aktuelt med hjelp fra flere tjenester. Deltakere: Skole/barnehage, helsesykepleier, PPT, lege, barneverntjenesten, BUP, Barne- og familieteam. Andre instanser som Psykisk helse- og rustjeneste og NAV kan inviteres med ved behov. Sak settes på dagsorden via helsestasjonen. Den som melder opp saken, leder møtet, dersom ikke annet avtales.

God samhandling mellom de involverte aktørene forutsetter en helhetlig og målrettet prosess. Tverrfaglig team for barn og unge skal være et verktøy i denne prosessen.

Faste deltakere:                

  • Helsestasjonen ved leder
  • Barne- og familieteamet ved familieterapeut/helsesøster og psykolog
  • PPT ved leder
  • Barneverntjenesten ved fagleder
  • Lege

Instanser som bistår barnet/familien drøfter den aktuelle problemstillingen. Etter drøftelsen skal det foreligge en tydelig avklaring på videre oppfølgingsansvar og tiltak, og referat skal skrives. En viktig målsetting er at hjelpeapparatet arbeider for å finne de beste løsningene for barnet og familien. I de tilfellene det er behov for det, oppnevnes en hovedansvarlig fagperson som koordinator. I noen tilfeller vil det også være behov for å tilby en Individuell Plan og en hovedkontakt som skal fungere som en personlig koordinator.

Send på mail