Tverrfaglig team

Tverrfaglig team er et fora for drøfting og veiledning i saker vedrørende barn/familier med barn 0-18 år, når det er utfordringer på flere områder rundt et barn/i en familie, og det er aktuelt med hjelp fra flere tjenester.

Deltakere: Skole/barnehage, helsesykepleier, PPT, lege, barneverntjenesten, BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), Barne- og familieteam. Andre instanser som Psykisk helse- og rustjeneste og NAV kan inviteres med ved behov.

Sak settes på dagsorden via helsestasjonen.

Samtykke innhentes fra foreldre. Foreldre deltar, eller saken presenteres av ansatt med samtykke fra foreldrene, for råd og veiledning for veilen videre.

Den som melder opp saken, leder møtet, dersom ikke annet avtales.

 

 

Send på mail