Tverrfaglig team

Tverrfaglig team er et fora for drøfting og veiledning i saker vedrørende barn/familier med barn 0-18 år, når det er utfordringer på flere områder rundt et barn/i en familie, og det kan være aktuelt med hjelp fra flere tjenester.

Deltakere: Skole/barnehage, helsesykepleier, PPT, lege, barneverntjenesten, BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), Barne- og familieteam. Andre instanser som Psykisk helse- og rustjeneste og NAV kan inviteres med ved behov.

Sak settes på dagsorden via helsestasjonen.

Den som melder opp saken må avklare hvem som skal delta i tillegg til teamets faste medlemmer. Skal foresatte ikke delta, må den som melder sak innhente samtykke, og saken presenteres for råd og veiledning for veilen videre.

Den som melder opp saken, leder møtet, dersom ikke annet avtales.

 

 

Send på mail