På individnivå

Ansatte skal ha fokus på brukermedvirkning, og det praktiseres når brukere deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. 

Mange ansatte i hjelpetjenester for barn og voksne har deltatt i opplæring i KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) , og noen bruker det i sitt arbeid, selv om det ikke er satt i system i enheter/kommunen.

Send på mail