Rutiner for tidlig innsats og samhandling

Mange barn og unge har behov for tiltak og tjenester fra flere instanser. Vi etablerer systemer, og utarbeider prosedyrer for samarbeid og samordning, for å bedre møte utfordringer og barrierer som kan være til hinder for at barn og unge får den hjelpen de har behov for. For å ivareta tidlig innsats og gi helhetlige tjenester, vil vi i Åsnes ha et familieperspektiv, og har utarbeidet prosedyrer for tidlig identifikasjon av barn og familier i risiko, og bedre samhandling mellom tjenester som arbeider med barn og tjenester som arbeider med voksne/foreldre.

Tidlig innsats: 

Tidlig innsats betyr å handle så tidlig som mulig ved bekymring. God hjelp hindrer at problemer får vokse seg store og bli vanskeligere å håndtere. Enten kan hjelpen settes inn tidlig i livet eller tidlig i en negativ utviklingsprosess. Tidlig hjelp kan være avgjørende for den enkeltes utviklingsmuligheter både i barndom og inn i voksenliv.

Tidlig innsats er en sentral oppgave for kommunene og krever systematisk innsats og samarbeid på tvers av flere tjenester. Vi må avdekke begynnende problemer, tilby adekvat hjelp og få til hensiktsmessig tverrfaglig samarbeid. Tidlig innsats henger sammen med en avveining av risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Arbeid med tidlig innsats er hjemlet i Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, og Folkehelseloven.

 

Risiko- og beskyttelsefaktorer:

Risikofaktorer er en felles betegnelse på forhold som øker faren for at personer utvikler psykiske og /eller sosiale vansker. Beskyttelsesfaktorer betegner forhold som demper de negative konsekvensene ved nærvær av risikofaktorer.

Risiko og beskyttelsesfaktorer er ment som en hjelp til å vurdere om barnet står i fare for utvikling av ulike vansker og hvilke faktorer som kan bidra til å dempe. Det er viktig å vurdere om man på et tidlig tidspunkt kan fjerne / redusere risikofaktorer og man kan styrke eller etablere viktige beskyttelsesfaktorer.

De fleste av oss håndterer 1-2 risikofaktorer (de fleste av oss har det). Når mennesker må håndtere 3-4 risikofaktorer, kjenner de fleste at det kan butte imot og kan utvikle symptomer på overlast, det defineres da som risikoutsatt og økt sannsynlighet for å utvikle vansker. Har man 5 eller flere risikofaktorer defineres man som høyrisikoutsatt og det er meget sannsynlig at man utvikler vansker. De to viktigste beskyttelsesfaktorene hos barn og unge er foreldrenes omsorgsevne og barnets kompetanse. ("Barn i risiko", Kvello, 2015)

 

Oversikt over Risikofaktorer og Beskyttelsesfaktorer, signaler og symptomer

 

Flyt-skjema for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko, gir en enkel fremstilling av prosessen fra identifisering til tiltak, og tverrfaglig samhandling.

 

Handlingsveileder brosjyre: Fra bekymring til handling -hva gjør jeg (inkludert oversikt over signaler og symptomer).

 

I undermenyen finner du:

 

 

 

 

 

 

Send på mail