Tverrfaglig ledelse

Forebyggende virksomhet og samarbeid er nedfelt i en rekke lover og regelverk. Mange barn og unge har behov for tiltak og tjenester fra flere instanser. En sentral forutsetning for å lykkes med forebygging er et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Vi etablerer systemer og modeller for samarbeid og samordning, for å bedre møte utfordringer og barrierer som kan være til hinder for at barn og unge får den hjelpen de har behov for. Vi har flere tverrfaglige grupper i kommunen, hvor representanter for ulike tjenesteområder møtes regelmessig, for å diskutere og enes om retning på felles anliggender innen forebyggende arbeid, og det utarbeides handlingsplaner. Kommunen har også regelmessig møter med andre hjelpeinstanser.

Tverrfaglig samarbeid vedrørende barn og unge i Åsnes på systemnivå:

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak, SLT:

Forebyggende barne- og ungdomsgruppe, FOBU:

Barn i rusfamilier, BIR:

Vedrørende Åsnesmodellen:

Andre handlingsplaner i Åsnes kommune:

Kommunen har også samarbeidsmøter på systemnivå med andre instanser:

  • Familievernkontoret: 2 ganger per år. Familievernkontoret, ledende helsesøster, Solør barneverntjeneste, psykisk helse- og rustjeneste.
  • Spesialisthelsetjenesten: 1 gang per år vedr. voksne, hvor deltakere er DPS poliklinikk og døgn, TSB, virksomhetsleder for helse og avdelingsleder for psykisk helse- og rustjeneste. 1 gang per år vedr. barn og unge, hvor deltakerne er BUP Kongsvinger, PPT, ledende helsesøster, Solør barneverntjeneste (Solør barneverntjeneste som er interkommunal, har også samarbeidsmøter med BUP Elverum). 
  • Tannhelsetjenesten: 1 gang per år, hvor deltakerne er tannhelsetjenesten og helsestasjonen. 1 gang per år hvor deltakerne er tannhelsetjenesten og psykisk helse- og rustjeneste.
  • Politi: 2 ganger per år. Deltakere er Åsnes lensmannskontor og Solør barneverntjeneste.
  • NAVs samarbeidsmøter på systemnivå, foretas av NAV Hedmark på fylkesnivå. Det er blant annet samarbeidsmøte med leger.

Satsning fra Fylkesmannen som kommunen deltar i:

  • Kultur for læring handler om den kulturen barn/ungdom vokser opp i. For å gi hver enkelt den beste mulighet i livet er det viktig at det er en god kultur for læring gjennom hele barne- og ungdomstiden. En samordnet arbeidsform gjennom oppvekstforum i Hedmark skal bygge opp under dette. https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Barnehage-og-opplaring/Kultur-for-laring/Malsettingen/
  • Barn og ungesatsningen i Hedmark: For å styrke arbeidet i kommunene og fylkeskommunene, samarbeides det for å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og virkemidler og gjøre mer av det som virker. For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det, må mye gjøres annerledes, og mange må gjøre mer. Alle som møter barn og unge i helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre og få tjenestene til å fungere sammen. Samarbeidet kalles 0-24-samarbeidet, fordi arbeidet er knyttet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år. Les mer her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Barn-og-foreldre/Barn--og-ungesatsningen-i-Hedmark/?id=106514
  •  

     

 

Send på mail