Tverrfaglig ledelse

Forebyggende virksomhet og samarbeid er nedfelt i en rekke lover og regelverk. Mange barn og unge har behov for tiltak og tjenester fra flere instanser. En sentral forutsetning for å lykkes med forebygging er et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Vi etablerer systemer og modeller for samarbeid og samordning, for å bedre møte utfordringer og barrierer som kan være til hinder for at barn og unge får den hjelpen de har behov for. Vi har flere tverrfaglige grupper i kommunen, hvor representanter for ulike tjenesteområder møtes regelmessig, for å diskutere og enes om retning på felles anliggender innen forebyggende arbeid, og det utarbeides handlingsplaner. Kommunen har også regelmessig møter med andre hjelpeinstanser.

 

I undermenyen finner du:

 

 

 

Send på mail