Ansatte i møte med barn

Foreldrene er de viktigste menneskene i barns liv. Samtidig sies det at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, og barnehage- og skole med de ansatte der, er en stor del av barn og unges hverdag. Åsnesmodellen viser hvordan både privatpersoner og hjelpeapparatet kan bidra til å gi barn og unge en god oppvekst. Ansatte som arbeider med barn og unge, kommer tett innpå dem, kan identifisere dem som er i vanskelige livssituasjoner, og støtte og hjelpe dem til en bedre hverdag og fremtid. Under rutiner for samhandling, finner du rutiner for hvordan man skal forholde seg som ansatt for å identifisere barn/familier i risiko, og hvordan man skal handle. Her finner du hjelpemidler og nyttig informasjon i dette arbeidet:

Hva er tidlig innsats?

Arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir borte med begrenset innsats.

  • Man må gjenkjenne tegn på problemer tidlig, og dermed ha kunnskap om risikofaktorer og symptomer.
  • Man må ha mot til å handle. Våge å handle på bakgrunn av bekymring.
  • Rette instanser må følge opp.

Tidlig intervensjon handler om å agere tidlig i problemutvikling, og tidlig i alder. 

Risikofaktorer

Beskyttelsesfaktorer

Ansvar/forpliktelse du har som ansatt i Åsnes kommune i arbeid med barn og voksne/foreldre; rutiner:

Når barn blir pårørende:

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.  https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/nar-barn-blir-parorende 

Hvordan møte pårørende barn: http://www.vfb.no/no/barns_psykiske_helse/nar_barn_er_parorende/%C3%85+m%C3%B8te+p%C3%A5r%C3%B8rende+barn.b7C_wlHMXn.ips

Ikke bare barn er pårørende. Hva er våre plikter i forhold til pårørende? http://parorendeprogrammet.no/kapitler/1-hva-er-v%c3%a5re-plikter-

Rutine i Åsnes kommune er under utarbeiding.

Verktøy:

  • Logg: Føre logg for å tydeliggjøre hva som skjer, på bakgrunn av uro/bekymring. Når? Hva ser jeg/hendelse? Beskrivelse av barnet/ungdommens adferd, og evt. foreldrenes adferd. Evt. hva gjorde jeg?
  • Tiltaksplan: Plan for tiltak på bakgrunn av utfordringer / etter den nødvendige samtalen med foreldre.
  • Samtykkeskjema: Samtykkeerklæring for tverrfaglig samarbeid.
  • KOR-skjema: Barn, unge, grupper, og voksne

Veiledningsmateriell:

Tverrfaglig samhandling/samarbeidsfora: 

Vedrørende etablering av tverrfaglig samarbeid rundt et barn/en familie:

  • Ansvarsgruppe, på bakgrunn av samtykke.
  • Elektronisk verktøy for samhandling: Stafettlogg og IP. Se under fana "rutiner for samhandling".

 

Nyttige lenker:

Pårørende: Veileder fra helsedirektoratet om pårørende i helse- og omsorgstjenesten; støtte familie og andre pårørende: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder/seksjon?Tittel=stotte-familie-og-andre-9237

Barn og unges psykiske helse: https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse

Sinne og trusler mot barn øker risikoen for psykiske, fysiske og sosiale vansker senere i livet, sier forsker fra NKVTS i denne artikkelen: http://www.kk.no/mamma/blir-du-ofte-svaert-sint-pa-barnet-ditt-69346876

Når foreldre ruser seg, påvirkes barna. Her har KoRus samlet fagkunnskap og kompetansehevingstilbud til deg som jobber med barn: https://www.korus-sor.no/barn/

Hefte til deg som har en mamma eller pappa som ruser seg, eller kanskje en annen voksen du er glad i, som drikker seg full, eller misbruker piller eller narkotika: http://www.vfb.no/filestore/Vi_tilbyrNY/Publikasjoner/PDFer/web_RUShefte_nov07.pdf

Hva kan foreldre gjøre? Vedrørende ungdomstid og bekymring for rusbruk: http://www.rustelefonen.no/2006/08/hva-kan-foreldre-gj/

Mye alkohol og rus i hjemmet? https://www.ung.no/alkohol/3013_De_drikker_og_ruser_seg_hjemme_hos_meg.html

Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge. Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg? Les mer her: http://www.hvorlite.no/

Hva kan du gjøre hvis du kjenner noen som er utsatt for vold eller overgrep? https://dinutvei.no/parorende/267-parorende-kjenner-du-noen-som-er-utsatt

Vedr. mobbing: https://www.udir.no/nullmobbing/

Barn og digitale medier: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett?gclid=EAIaIQobChMI_sPUpNfe1wIV3cqyCh1ZSQCzEAAYASAAEgInBPD_BwE

Råd om barn og medier: https://www.barnevakten.no

Informasjon om kartlegging, forebygging og tidlig innsats som kan være nyttig for deg som jobber med ungdom: https://www.korus-sor.no/ungdom/

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år: http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/11/2017_bokmaal.pdf

Brukermedvirkning og pårørendes rolle, under bolig for velferd, kan du lese mer om her: https://veiviseren.no/forstaa-helheten/brukermedvirkning

Kultur for læring; satsning i barnehage og skole: https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Barnehage-og-opplaring/Kultur-for-laring/Malsettingen/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send på mail