Stafettlogg og Individuell plan

 

Vi bruker elektronisk verktøy fra Visma, Flyt Sampro, for dokumentasjon og koordinering ved tverrfaglig samarbeid. Trykk her for innlogging i Sampro

 

Stafettlogg

Stafettloggen henger sammen med prosedyren Handlingsveileder for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko,  og samhandlingstrappen. Den skal sikre tidlig samordnet hjelp til barn og unge, og hindre brudd i hjelpetilbudetFlyt-skjema for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko, gir en enkel fremstilling av prosessen fra identifisering til tiltak, og tverrfaglig samhandling. 

Stafettlogg skal tilbys foresatte/ungdom når skole/barnehage, eller andre tjenester, inngår i samarbeid med en eller flere tjenester vedrørende deres barn, altså når man går fra nivå 0 til nivå 1 i samhandlingstrappen. 

Stafettloggen bygger på tett involvering av foreldre helt fra en bekymring avdekkes, og skal tilbys når det initieres tiltak fra en eller flere instanser enn skole/barnehage. Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge.

Stafettloggen er en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested, og skal bidra til enklere samhandling og informasjonsflyt, og setter barnets utvikling og foreldrenes (og evt. ungdommens) medvirkning i sentrum.

Vi har utarbeidet en folder med informasjon om Stafettloggen. 

Prosedyre finner du i Compilo: Stafettlogg. Utarbeidelse og ansvar.

Dersom foreldrene ikke ønsker at det opprettes stafettlogg, kan man opprette ordinær ansvargruppe for å koordinere samarbeidet. Da vil Tiltaksplan være nyttig verktøy i samtale med foreldrene, hvor man nedtegner forhold man er bekymret for, og enes om innsatsen som skal settes inn, og referat lages fra ansvarsgruppemøter.

 

IP, individuell plan

Plan for samordning av tjenester for mennesker med langvarige og sammensatte behov. 

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan. Dette betyr i praksis at alle som har bistand fra 2 eller flere tjenesteytere over tid, og har behov for koordinering av tjenestene, kan ha krav på å få utarbeidet en individuell plan. Den individuelle planen skal utformes i samarbeid med pasienten/brukeren. Planen skal bidra til å klargjøre ansvarsforhold og samordne tiltak og tjenester.

Planen skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere innenfor samme – eller på tvers av – virksomheter.

Alle ansatte i Åsnes kommune skal fange opp brukere/pasienter med behov for IP, og informere om IP og hvordan gå frem. Dette er hjemlet i lov.

Mer informasjon finner du her. Nasjonal veiler om barn og unge med habiliteringsbehov, finner du her. Det er utarbeidet et innføringskurs om individuell plan og koordinator fra Helsedirektoratet.

Prosedyre finner du i Compilo: Individuell plan. Utarbeidelse og ansvar.

 

Send på mail